Индикативен график ОПИК 2020

Индикативен график за прием на заявления по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за 2020 г.


2020


ФЕВРУАРИ

Надграждане и развитие на научнотехнологичен парк „София Тех Парк“
Развитие на устойчива бизнес среда чрез осигуряване на ефективен надзор в областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива

МАРТ

Дигитализация на МСП