енергийна ефективност

Основната цел на процедура „Повишаване на енергийната ефективност“ от ОПИК е намаляване на енергийната интензивност чрез подкрепа за големите предприятия в България за насърчаване изпълнението на проекти за енергийна ефективност.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 19 май 2017

Допустими кандидати по програмата са:

 • големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство
 • предприятия, които не отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;
 • кандидати, които  имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти.
 • Да не попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на европейския парламент и на Съвета, ПМС № 162/2016г.;
 • Да не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
 • Икономическата дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008), за която заявяват подкрепа кандидатите, следва да е в един от следните сектори:

              - В. Добивна промишленост

              - С. Преработваща промишленост

              - D. Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

              - Е. Доставяне на води. Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 

               -F. Строителство

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

Елемент А:

 • инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в специално изготвен енергиен одит по образец /Придобиване на машини, съоръжения, оборудване (в това число специализирани транспортни средства) и СМР, представляващи ДМА; придобиване на дълготрайни нематериални активи/

Елемент Б:

 • одит на проекта
 • публичност и визуализация
 • СМР за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в енергийния одит
 • придобиване на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ, свързан с и необходим за изпълнението на проекта
 • консултански услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията /БДС EN ISO 50001/
 • препоръчани в енергийния одит инвестиции, които не са заявени по Елемент А
 • закупуване на материали, пряко свързани с изпълнението на енергийно ефективни мерки

Условия за кандидатстване:

 • Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи комбинация от двата елемента, като Елемент А е задължителен. Включването само на дейности по Елемент Б е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.
 • /Обследването за енергийна ефективност следва да съдържа единствено мерки, свързани с дейността, за която се кандидатства, като по отношение на тази дейност трябва да е налице информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период./
 • Проектът следва да е в съответствие с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.
 • Проектът следва да се изпълнява само на територията на Република България;
 • Проектът следва да отговаря на всички изисквания, посочени в настоящите Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение.
 • Проектът следва да бъде съфинансиран от страна на кандидата.

Приоритет ще бъде даден на проекти, които:

 • се изпълнява в сектори, които се характеризират с висока енергийна интензивност (химическа промишленост; производство на стомана; производство на цимент, керамика, стъкло и вар; производство на цветни метали, производство на хартия) съгласно КИД 2008 г.
 • включват пречистване на отпадъчни води, рециклиране на бракувана продукция или използването на рециклирани суровини.
 • ще се изпълняват около и в териториите от мрежата Натура 2000

 Размер на финансирането:

 • Бюджет на процедурата: 50 000 000 евро (97 791 500 лв.)

Елемент А:

- Регионална инвестиционна помощ 

- Максимален размер на помощта:

 • За проекти в Югозападен регион - 18 750 000 евро /макс. 25% БФП/
 • За проекти извън Югозападен регион - 37 500 000 евро /макс. 50% БФП/

или

- Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност 

- Максимален размер на помощта - 15 млн. евро /макс. 45% БФП/

Елемент Б:

 • Помощ "de minimis" - не повече от 200 000 евро за 3 години /макс. 50% БФП/

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!