ПРСР 2014-2020

prsr-14-20-smallПрограма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020) Ви дава възможност да получите безвъзмездно финансиране за различни по вид земеделски и неземеделски дейности. Тези дейности включват:

  • инвестиции в земеделски стопанства
  • инвестиции за преработка на селскостопански продукти
  • инвестиции за подобряване на инфраструктурата
  • инвестиции за ремонт и реконструкция на храмове и културни паметници
  • инвестиции за неземеделски дейности – туризъм, заняти, услуги във всички сектори

Мерките от ПРСР, по които можете да кандидатствате за финансиране за различните дейности са следните:

Мярка 4.1

Инвестиции в земеделски стопанства
„тежката артилерия" за земеделските стопани, които искат да разширят, модернизират, оборудват или изградят своите нови стопанства

Мярка 4.1.2

Инвестиции за развитие на малки земеделски стопанства
Главна цел на подмярка 4.1.2 е подпомагането на малките земеделски стопанства (МЗС).

Мярка 4.2

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти (ПРСР)
модернизиране на физическите активи на предприятията, преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти

Мярка 6.1

Стартова помощ за млади земеделски стопани
създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани.

Мярка 6.3

Стартова помощ за развитието на малки стопанства
финансират се дейности, които водят до устойчивото развитие и растеж на малките земеделски стопанства.

Мярка 6.4

Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности
развитие на туризъм, занаяти и други неземеделски дейности; услуги във всички сектори.

Мярка 7.2

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
общинска, спортна и социална инфраструктура; културни обекти; водоснабдителни системи; енергийна ефективност на общински сгради

Мярка 7.6

Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата
възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение

Мярка 8.3

Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития
Мярка 8.3 е създадена, за да могат чрез материални инвестиции да бъдат ограничени щетите, причинени от горски пожари

Мярка 8.6

Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти
производство на пелети; подпомагане на дейности, свързани с горските стопанства

Индикативен график

2020г.

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Списък на общините

намиращи се в селските райони на Република България

Реализирайте идеите си

Все още няма коментари.

Коментирай с нас