Подобряване цялостната дейност и конкурентноспособност на земеделските стопанства чрез модернизирането на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии, допринасящи за производството на качествени земеделски продукти.

Допустими дейности, инвестиции и цели:

 • Земеделски производители за инвестиции в техните стопанства, свързани с една или няколко от дейностите по производство, съхранение или преработка само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;
 • Признати организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата организация на производители и са свързани с една или няколко от основните земеделски дейности по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и подготовка на продукцията за продажба;

Изисквания към кандидатите:

 • Земеделски производители;
 • Признати организации на земеделски производители.
 • Земеделските производители, трябва да отговарят на следните условия:

a) Да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;

b) Икономическият размер на земеделското стопанство на кандидата да бъде поне 1(една) икономическа единица;

c) Общият размер на обработваемите земеделски площи на земеделското им стопанство да бъде не по-малко от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя, с изключение на кандидатите които са били одобрени за подпомагане по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;

d) Юридическите лица да са получили минимум 50% от общия доход за предходната година от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги директно свързани със земеделски дейности;

е) Юридическите лица да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

This Post Has 8 Comments

 1. Иванка Иванова

  Здравейте ,искам да попитам дали мога да кандидатсвам по мярка 121 . Разполагам с малка ферма 100 броя овце и искам да направя модернизация на фермата . Ще бъда благодарна ,ако
  ми съдействате !

  1. Ивайло

   Здравейте Иванка,
   Може да кандидатствате по Мярка 121 от програма „Развитие на селските райони“
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 2. Женя Илиева

  Здравейте.
  Бих искала да попитам програмата и мярка 121 може ли да се използват за финансиране на инсталация за производство на биогаз, като суровината е зърно или отпадъчни материали от зърно, както оборски тор.

  1. Ивайло

   Здравейте Женя,
   Да, може ако инсталацията е за собствени нужди, към вече съществуваща ферма.
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 3. Венелина Николова

  Здравейте,
  искам да кандидатствам по 121 за трактор и балопреса, дали е възможно?
  Имам малка кравеферма, за която кося ливади и люцерна.
  Благодаря 🙂

  1. Ивайло

   Здравейте Венелина,

   Заповядайте при нас за да може да изговорим подробно нещата и да определим допустимостта Ви. Имайте предвид, че няма време и тази среща трябва да се състои незабавно!

 4. Светлана

  Здравейте ,
  Регистриран земеделски стопани съм ,имам 70 дка. лозя ,на 68 години съм . Може ли да участвам по121 за покупка на трактор и пръскачка? Благодаря предварително.

  1. Ивайло

   Здравейте Светлана,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“. За повече и по подробна информация заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

Вашият коментар