Насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности, насърчаване на създаването на възможности за заетост и повишаване на доходите в селските райони, насърчаване на развитието на интегриран туризъм в селските райони.

Обхват на дейностите:

Не се предоставя финансова помощ за следните дейности:

 • производство и преработка на земеделски продукти;
 • производство, преработка и търговия на риба, рибни продукти и аквакултури;
 • дейности в следните отрасли:

a) въгледобив;

b) стоманодобив;

c) производство на синтетични влакна;

 • хазарт;
 • свързани с изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов;
 • свързани с финансови услуги и посредничество с недвижими имоти;
 • осъществяване на сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу възнаграждение;
 • производство и продажба на биогорива от биомаса;
 • производство  и продажба на енергия от възобновяеми източници (слънчева, вятърна, водна, геотермална), с капацитет на инсталацията над 1 мегават;
 • производство и продажба на био-енергия при преработка на суровини от собственото земеделско стопанство, с капацитет на инсталацията над 1 мегават.

Изисквания към кандидатите:

 • са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и
 • са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и
 • имат седалище или клон със седалище на територията на приоритетна  община;
 • са микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малки и средни предприятия и
 • имат приход от земеделска дейност минимум 50 % през предходната година на кандидатстването.

Вашият коментар