ОП “Развитие на човешките ресурси”

 

 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси":

 

Процедура „Обучения за заети лица"

Повишаване на производителността на труда, създаване на условия за устойчива заетост, повишаване на професионалната компетентност

Процедура „Специфични обучения"

Спомагане за кариерното развитие на безработни лица и осигуряване на продължаващо обучение за вече заетите

Процедура „Добри и безопасни условия на труд"

приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените; увеличаване на заетостта

Процедура „Ново работно място"

Процедурата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица.

Процедура „Подкрепа за предприемачество"

Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес; Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране

Реализирайте идеите си