ОП “Развитие на човешките ресурси”

 

 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси":

 

Процедура „Подкрепа за деинституционали- зация на децата и младежите"

Подкрепа за реализиране на модели за качествена алтернативна грижа за децата и младежите, настанени в домове

Процедура „Обучения за заети лица"

Повишаване на производителността на труда, създаване на условия за устойчива заетост, повишаване на професионалната компетентност

Процедура „Специфични обучения"

Спомагане за кариерното развитие на безработни лица и осигуряване на продължаващо обучение за вече заетите

Процедура „Добри и безопасни условия на труд"

приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените; увеличаване на заетостта

Процедура „Ново работно място"

Процедурата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица.

Процедура „Подкрепа за предприемачество"

Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес; Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране

Реализирайте идеите си