Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“:

Процедура „Подкрепа за деинституционали- зация на децата и младежите"

Подкрепа за реализиране на модели за качествена алтернативна грижа за децата и младежите, настанени в домове

Научете повече

Процедура „Обучения за заети лица"

Повишаване на производителността на труда, създаване на условия за устойчива заетост, повишаване на професионалната компетентност

Научете повече

Процедура „Специфични обучения"

Спомагане за кариерното развитие на безработни лица и осигуряване на продължаващо обучение за вече заетите

Научете повече

Процедура „Добри и безопасни условия на труд"

приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените; увеличаване на заетостта

Научете повече

Процедура „Ново работно място"

Процедурата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица.

Научете повече

Процедура „Подкрепа за предприемачество"

Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес; Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране

Научете повече

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!