Конкурентоспособност

иновации и конкурентоспособност

 

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 (ОПИК) цели да повиши конкурентоспособността на българската икономика чрез подкрепа за предприемачеството, иновациите, новите технологии и енергийната и ресурсната ефективност.

Процедурите по ОПИК, по които ще може да се кандидатства през 2017-2018 г., са:

 

Процедура "Насърчаване на предприемачеството"

Декември 2017 г.

Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на НСНМСП 2014-2020 г

Процедура “Ефективно използване на ресурсите”

Декември 2017 г.

Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване и прилагане на нови техники и методи

Процедура "Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории"

Декември 2017 г.

Създаване на нова и подобряване на съществуваща иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти.

Процедура "Подобряване на производствения капацитет на МСП"

Април 2018 г.

Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление

Процедура "Стимулиране внедряването на иновации в предприятията"

Декември 2018 г.

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на иновации и иновативна инфраструктура

Процедура "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия"

Май 2017 г.

Намаляване на енергийната интензивност чрез подкрепа за големите предприятия в България

Процедура “Разработване на продуктови и производствени иновации"

Септември 2017 г.

Дейности по разработване на иновации в тематичните области на ИСИС 2014 - 2020; Приложни и научни изследвания в предприятието и др.

Индикативен график

ОПИК 2020

Реализирайте идеите си