Конкурентоспособност

иновации и конкурентоспособност

 

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 (ОПИК) цели да повиши конкурентоспособността на българската икономика чрез подкрепа за предприемачеството, иновациите, новите технологии и енергийната и ресурсната ефективност.

Процедурите по ОПИК, по които ще може да се кандидатства през 2017 г., са:

 

Процедура “Разработване на продуктови и производствени иновации”

Дейности по разработване на иновации в тематичните области на ИСИС 2014 - 2020; Приложни и научни изследвания в предприятието и др.

Процедура “Ефективно използване на ресурсите”

Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване и прилагане на нови техники и методи

Процедура "Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории"

Създаване на нова и подобряване на съществуваща иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти.

Процедура "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия"

Намаляване на енергийната интензивност чрез подкрепа за големите предприятия в България

Индикативен график ОПИК 2017

Реализирайте идеите си