насърчаване на предприемачество

Процедура „Насърчаване на предприемачеството“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ цели:

– Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Процедурата се очаква да отвори през януари 2018 г.

Допустими кандидати по програмата са микро, малки и средни предприятия, които:

 • са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

 Допустими по процедурата за насърчаване на предприемачеството са проекти, включващи следните дейности:

 • Дейности за създаване и укрепване на административното тяло на кандидата.
 • Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги);
 • Дейности за визуализация на проекта.

Допустими сектори:

 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
 • С20 „Производство на химични продукти“;
 • С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“;
 • С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
 • J58 „Издателска дейност“;
 • J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
 • M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства

 • С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
 • С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ ;
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
 • С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
 • С23.1 „Производство на стъкло и изделия от стъкло“;
 • С23.4 Производство на други порцеланови и керамични изделия“;
 • С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
 • С25.62 „Механично обработване на метал“;
 • С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
 • С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
 • С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
 • J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
 • J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
 • M71.11 „Архитектурни дейности“;
 • M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
 • M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;

Размер на финансирането:

 • Максималният размер на помощта за едно и също предприятие не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 лева
 • Максимален процент на помощта - 80%

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!