Процедурата, част от ОПИК има за цел:

– Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване
на експортния потенциал на предприятията

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 21.05.2019 г.

Допустими кандидати по програмата са съществуващи микро, малки и средни предприятия

 • Да имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
 Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби
Микро предприятие≥ 210 000 лева
Малко предприятие≥ 750 000 лева
Средно предприятие≥ 3 000 000 лева

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“, C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“ C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“, С27 „Производство на електрически съоръжения“, С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“, С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“, С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“, J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“, J60 „Радио- и телевизионна дейност“, J61 „Далекосъобщения“, J62 „Дейности в областта на информационните технологии“, J63 „Информационни услуги“, М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“, С11 „Производство на напитки“, С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“, С14 „Производство на облекло“, С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“, С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“, С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“, С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“, С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“, С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“, С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“, С24 „Производство на основни метали“, С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“, С31 „Производство на мебели“, С32 „Производство, некласифицирано другаде“, С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

Производството на пелети (което е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура, с изключение на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина. Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

 • Придобиване на ДМА
 • Придобиване на ДНА
 • Разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството
 • Разработване и въвеждане на базирани ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса
 • Създаване на нов стопански обект Създаването на нов стопански обект означава създаването на нова различна производствена единица, а не на ново различно юридическо лице. За да се определи като стопански обект производствената единица трябва да е пространствено, функционално и организационно отделена единица, която се характеризира с висока степен на автономност. Водеща характеристика за определянето на инвестицията като нов стопански обект, а не разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект, е това дали предприятието вече има стопански обект на същото място. Новият стопански обект трябва да бъде самостоятелно обособен, без да разчита на съвместни технически ресурси със съществуващия стопански обект.
 • Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато вследствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти, при условие че базисният производствен процес не се променя из основи.

или

 • основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект - Промяна в целия производствен процес означава прилагането на основна за разлика от рутинна производствена промяна. Модернизирането на част от производствения процес не попада в посочения вид първоначална инвестиция, за да е налице фундаментална промяна следва да се модернизира цялостния производствен процес.

Недопустими са дейности, изпълнявани единствено за намаляване на текущите разходи на дадено предприятие, които не са свързани с горните инвестиции.

Допустими разходи:

 • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
 • Разходи за услуги

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на проекта.

2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.

ВАЖНО: За да са допустими разходите за дълготрайни активи по т. 1 и т. 2 следва същите да водят до подобряване на производствения капацитет на кандидата.

Разходите за доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудване/машини/съоръжения следва да бъдат включени в общата стойност на съответните активи, посочени в бюджета на проекта

Размер на финансирането:

 • 25% - 70% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност
 • Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект: 1 000 000 лева

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ  по всеки индивидуален проект по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ са, както следва:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проектМаксимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат
100 000 лева

Микро предприятия: 500 000 лева

 

 

Mалки предприятия: 750 000 лева

 

Средни предприятия: 1 000 000 лева

В рамките на горните минимални и максимални размери са налице следните ограничения, следващи от правилата за държавни/минимални помощи:

ВАЖНО: По настоящата процедура кандидатите сами избират ЕДИН измежду двата приложими режими на държавна/минимална помощ съобразно спецификата на проекта.

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!