Процедура “Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ”

Процедурата, част от ОПИК има за цел:

- Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване
на експортния потенциал на предприятията

Процедурата предстои да отвори през април 2018 г.

 Допустими кандидати по програмата са съществуващи микро, малки и средни предприятия

 Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

  • Придобиване на ДМА
  • Придобиване на ДНА
  • Разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството
  • Разработване и въвеждане на базирани ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса

Допустими разходи:

  • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
  • Разходи за услуги
 Размер на финансирането:

  • 25% - 70% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност
  • Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект: 1 000 000 лева

Реализирайте идеите си