внедряване на иновации

Процедурата за внедряване на иновации от ОПИК има за цел:

– Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на иновации и иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти.

Процедурата предстои да отвори през септември 2019 г.

Допустими кандидати по програмата са съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

 Допустими по процедурата за внедряване на иновации са проекти, включващи следните дейности:

  • Придобиване на ДМА, необходими за внедряване на иновацията
  • Придобиване на ДНА, необходими за внедряване на иновацията
  • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите
  • Дейности за инвестиционна подкрепа за тематично фокусирани лаборатории

Допустими разходи:

  • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
  • Разходи за услуги

Размер на финансирането:

  • 25% - 90% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност
  • Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект: 1 000 000 лева

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!