Съществуващи МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава -членка на Европейското икономическо пространство Подкрепа за въвеждане на иновации от страна на МСП в тематичните области на ИСИС 2021 -2027. 

Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)

Разходи за услуги

Бюджет: 293.37 млн. лв

Максимален % на финансиране: 45 %

Размер на безвъзмездната помощ: 50 000 лв. – 800 000 лв.

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!