Допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

 

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

 Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност.

В случай че кандидатите са еквивалентно лице на търговци по смисъла на Търговския закон или на Закона на кооперациите съгласно законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, с оглед извършване на плащания по настоящата процедура, към датата на изплащане, кандидатът/крайният получател следва да е регистриран по реда на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). С цел избягване на подмяна на оценката новорегистрираното предприятие следва да бъде дружество по смисъла на Търговския закон с едноличен собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала на новорегистрираното предприятие следва да бъде чуждестранното предприятие-кандидат по процедурата.

 

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

 

3) Да са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36), малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация

Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на предложението за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД), но не повече от 1 MW.

Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет равностоен на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по настоящата процедура.

 Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии

Минимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие: 

  • 100 000 лева

    Максимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие:
  • 1 000 000 лева

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!