1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата поради липсата на самостоятелна правосубектност.

 

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2021 г.

 

3) Да са микро или малки предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия.

 

4) Да са семейно предприятие съгласно следното определение, възприето за целите на процедурата

Да са предприятия с основна икономическа дейност (четиризначен цифров код съгласно Класификацията на икономическите дейности - КИД-2008 въз основа на данни за 2023 г.) в областта на творческите индустрии, както следва:

 

Печатна дейност (група 18.1 съгласно КИД-2008) – допустими са кодове:

18.11 - Печатане на вестници

18.12 - Печатане на други издания и печатни продукти

18.13 - Предпечатна подготовка

18.14 - Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането

 

Възпроизвеждане на записани носители (група 18.2 съгласно КИД-2008) – допустим е код:

18.20 - Възпроизвеждане на записани носители

 

Издаване на книги, периодични издания и друга издателска дейност (група 58.1 съгласно КИД-2008) - допустими са кодове:

58.11 - Издаване на книги

58.12 - Издаване на указатели, справочници и адресни списъци

58.13 - Издаване на вестници

58.14 - Издаване на списания и други периодични издания

58.19 - Друга издателска дейност

 

Издаване на програмни продукти (група 58.2 съгласно КИД-2008) - допустими са кодове:

58.21 - Издаване на компютърни игри

58.29 - Издаване на други програмни продукти

 

Производство и разпространение на филми и телевизионни предавания (група 59.1 съгласно КИД-2008) - допустими са кодове:

59.11 - Производство на филми и телевизионни предавания

59.12 - Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)

59.13 - Разпространение на филми и телевизионни предавания

59.14 - Прожектиране на филми

 

Звукозаписване и издаване на музика (група 59.2 съгласно КИД-2008) - допустим е код:

59.20 - Звукозаписване и издаване на музика

 

Създаване и излъчване на радиопрограми (група 60.1 съгласно КИД - 2008) - допустим е код:

60.10 - Създаване и излъчване на радиопрограми

 

Създаване и излъчване на телевизионни програми (група 60.2 съгласно КИД - 2008) - допустим е код:

60.20 - Създаване и излъчване на телевизионни програми

 

Архитектурни и инженерни дейности (група 71.1 съгласно КИД-2008) - допустим е код:

71.11 - Архитектурни дейности

 

Рекламна дейност (група 73.1 съгласно КИД-2008) - допустим е код:

73.11 - Дейност на рекламни агенции

 

Специализирани дейности в областта на дизайна (група 74.1 съгласно КИД-2008) - допустим е код:

74.10 - Специализирани дейности в областта на дизайна

 

Дейности в областта на фотографията (група 74.2 съгласно КИД-2008) - допустим е код:

74.20 - Дейности в областта на фотографията

 

Преводаческа дейност (група 74.3 съгласно КИД-2008) – допустим е код:

74.30 – Преводаческа дейност

 

Други образователни дейности (група 85.5 съгласно КИД-2008) – допустим е код:

85.52 – Неформално обучение в областта на културата

 

Артистична и творческа дейност (група 90.0 съгласно КИД-2008) - допустими са кодове:

90.01 - Изпълнителско изкуство

90.02 - Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство

90.03 - Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата

90.04 - Експлоатация на зали за представления

 

Други дейности в областта на културата (група 91.0 съгласно КИД-2008) - допустими са кодове:

91.01 - Дейност на библиотеки и архиви

91.02 - Дейност на музеи

91.03 – Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места

 

Да са предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите и чиито собственик/ци е/са вписан/и със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара

Дейност 1. Подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (задължителна дейност).

В рамките на Дейност 1 е допустимо придобиването на активи за производствения процес/ процеса на предоставяне на услуги (дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи), както и инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА, осигуряващи подобряване на производствения капацитет на предприятието.

 

Дейност 2. Подобряване на пазарното представяне на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (незадължителна дейност).

В рамките на Дейност 2 е допустимо само създаването на нов онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността на предприятието, за която е заявена подкрепа по процедурата.

 

Дейност 3. Подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (незадължителна дейност).

В рамките на Дейност 3 е допустимо въвеждането на следните ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятието:

 

3.1. Система за управление на ресурсите (ERP система);

3.2. Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система);

3.3. Система/модул за управление на веригата за доставки;

3.4. Система/модул за управление на складовото стопанство (WMS система/модул);

3.5. Система/модул за управление на производството (MOM/MES система/модул);

3.6. Система за бизнес анализи (Business Intelligence система)

 

Дейност 4. Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата (незадължителна дейност).

Дейността включва ползването на консултантски услуги за подготовка на проектното предложение, като същата следва да бъде изпълнена от кандидатите в периода след обявяването на процедурата и до подаване на проектното предложение по нея. Това включва както избора на изпълнител на консултантските услуги и сключването на договор с избрания изпълнител, така и извършването на услугата за подготовка на проектното предложение по процедурата.

Минималният и максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по индивидуалните проекти е както следва:

 

Минимален размер на помощта

Максимален размер на помощта

15 000 лева

150 000 лева

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!