• юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
  • микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП
  • минимум една приключени финансови години (2019 г.), в рамките на която да са извършвали стопанска дейност
  • не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Дейности: Дейности, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, както и за адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП в условията на COVID-19;

Разходи: разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с:

  • Осигуряване на колективни средства за зашита;
  • Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери

Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез: осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място; обособяване на отделни потоци на движение и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения; климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса; осигуряване на условия за работа от разстояние чрез хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

  • Микро – 15 000 лв.;
  • Малки – 30 000 лв.;
  • Средни – 75 000 лв.

 

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!