Приемът по мярка 7.2  стартира през месец декември 2017 г.

По мярка 7.2 се финансират инвестиции за строителство/реконструкция на пътища, спортна и социална инфраструктура и др.

Мярка 7.2 е много подходяща за общини, които искат да подобрят различните видове инфраструктура на своята територия.

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Общини в селските райони
 • Организации с нестопанска цел (за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот)
 • Читалища (за дейности, свързани с културния живот)
 • ВиК оператори (за дейности, свързани с доизграждане на канализационната мрежа)

По мярка 7.2 можете да получите финансиране за:

мярка 7.2 строителствоСтроителство, реконструкция и/или рехабилитация на:

- общински пътища, улици и тротоари

- водоснабдителни системи и съоръжения в агломерация под 2 000 е.ж. в селските райони

- Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване

мярка 7.2 социалнаИзграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за:

- социални услуги за деца

- проекти, осигуряващи недопускане на дискриминация и приобщаване на уязвими общности

- проекти, създаващи работни места

мярка 7.2 енергийна ефективностПодобряване на енергийната ефективност на общински сгради

мярка 7.2 спортИзграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на

- спортна инфраструктура

- общинска образователна инфраструктура

- обекти, свързани с културния живот

Допустими разходи:

- изграждане или подобрение на недвижимо имущество

- закупуване на нови машини

- закупуване на компютърен софтуер

- придобиване на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки

- общи разходи (в т.ч. хонорари на консултанти, архитекти и инженери и такива, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост)

За общини, организации с нестопанска цел и читалища:

 • когато не се генерират приходи – 100% финансиране
 • когато разходите по инвестиции за обект с потенциал за генериране на приходи са в размер до 50 хил евро – 100% финансиране

За ВиК оператори:

 • финансирането се определя след анализ за съответния регион

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!

  This Post Has 4 Comments

  1. Име*

   ЗДРАВЕЙТЕ. ИНТЕРЕСУВА НИ КОГА ЩЕ СЕ ОТВОРИ ТОЗИ ПРОЕКТ.НИЕ СМЕ ОТ С.ГОРНА КРЕМЕНА община МЕЗДРА И ИСКАМЕ ДА КАНДИДАТСВАМЕ ЗА РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩНАТА СГРАДА ИЗЦЯЛО И ПРИЛЕЖАЩАТА И ПЛОЩ.

   1. Ивайло Здравков

    Здравейте,
    Мярка 7.2 е предвидена да отвори през месец юни тази година, което означава, че е време да започне да се работи по основната документация в зависимост за какви дейности ще се кандидатства.

  2. Име*

   НО ПИТАМЕ ЗА НАСОКИТЕ ЗА ДА ОТПОЧНЕМ ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИТЕ.

   1. Ивайло Здравков

    Очаквайте скоро насоките за кандидатстване скоро ще започне тяхната подготовка. В монета са ясно само направленията, по които се очаква да има приеми.

  Вашият коментар