мярка 8.6

Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” се очаква да отвори през месец март 2018 г.

Кандидатите по мярка 8.6 могат да бъдат:

 • Собственици на горски територии (включително общини, сдружения на общини и сдружения на частни собственици)
 • Малки и средни предприятия
 • Горски стопани

По мярка 8.6 можете да получите финансиране за:

 • Проекти за преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.:
  • изграждане, придобиване, подобрение на сгради
  • закупуване на земя
  • закупуване на нови машини за първична преработка на дървесината
  • закупуване на нови машини за преработка на недървесни горски продукти
 • Проекти за подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч:
  • отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст
  • закупуването на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника
  • закупуване на оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина
 • Разходи за закупуване на земя (не повече от 10% от общите допустими разходи)

Допустими разходи са също така:

 • Общи разходи, в т.ч. хонорари за консултанти, архитекти и инженери, разходи за предпроектни проучвания и консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти и др.
 • Разходи за закупуване на компютърен софтуер
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, регистрация на търговски марки

По мярка 8.6 ще бъде даван приоритет на проекти:

 • Извършени в община с висока лесистост (от 30% до 60% и над 60% - дава се приоритет на по-високия процент)
 • За техника със сертификат за одобрение на типа на Европейския съюз
 • Осигуряващи устойчива заетост

Размер на финансирането по мярка 8.6:

 • За проекти от селските райони – 50% от общите допустими разходи
 • За всички останали – 40% от общите допустими разходи
 • Максимумът на общите допустими разходи е в размер от 500 хил. евро на кандидат
 • Минимумът на общите допустими разходи е в размер от 5 хил. евро на проект

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!

  Вашият коментар