Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства"

Новото име на познатата мярка 121 през програмен период 2014-2020 е мярка 4.1 или "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА".

Мярка 4.1 е насочена главно към земеделски стопани, които искат да разширят, оборудват, модернизират или изградят своите нови стопанства.

 

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Физически лица
 • Юридически лица
 • Групи/Организации на производители
По мярка 4.1 можете да получите финансиране за:

мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства"      закупуване на земя

мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства"      изграждане, придобиване и подобряване на сгради;

мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства"    закупуване на нови машини, специализирани транспортни средства, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер.

мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства"  създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти    и дървесни видове за производство на биоенергия;

мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства"всички общи разходи, свързани със изготвянето на проект - консултантски услуги, предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и проектанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.

мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства"Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

По мярка 4.1 ще бъде даван приоритет на проекти за:

- Проекти представени от млади земеделски производители;

- Проекти за инвестиции в сектор „Плодове и зеленчуци”;

- Проекти за инвестиции в сектор „Животновъдство”;

- Проекти за инвестиции за производство и преработка на „Етерично - маслени и медицински култури”;

- Проекти за инвестиции за производство и преработка на „Технически култури”;

- Проекти за производство и преработка на биологични суровини и продукти, включително проекти с инвестиции изцяло свързани с изпълнение на агроекологични ангажименти в стопанството;

- Проекти за постигане изискванията на стандартите на Общността и свързани с опазване на околната среда;

- Проекти изпълнявани в области с по – ниско ниво на получената подкрепа и/или в райони с природни и други специфични ограничения;

- Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата;

- Проекти с инвестиции в иновации в стопанствата;

- Кандидати с интегрирани проекти и/или проекти за колективни инвестиции;

- Проекти чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост;

- Проекти, които се изпълняват на територията на селски район

В зависимост от вида на кандидатите, размерът на помоща се определя на следните категории:

За индивидуален бенефициент

 • 50% от размера на разходите, допустими за подпомагане
 • Възможност за увеличаване на субсидията до 60%
 • Максимален размер на разходите за периода 1 млн. евро
 • Максимален размер на разходите за техника за периода 500 хил. евро

За колективни инвестиции (Между 10 и 20 земеделски производители)

 • 50% от размера на разходите, допустими за подпомагане
 • Възможност за увеличаване на субсидията до 60%
 • Макс. размер на разходите за периода 1 млн. евро
 • Макс. размер на разходите за техника за периода 500 хил. евро

За колективни инвестиции (Повече от 20 земеделски производители)

 • 50% от размера на разходите, допустими за подпомагане
 • Възможност за увеличаване на субсидията до 60%
 • Макс. размер на разходите за периода 1 млн. евро
 • Макс. размер на разходите за техника за периода 500 хил. евро
Имате въпрос? Пишете ни!


2 Коментари

 1. Здравейте уважаеми господа! Дъщеря ми има ябълкова градина 7,5 дка на 8 години,но не е регистриран земеделски производител и не участвахме в програми досега,защото стоеше изискването за овощни градини стартова "стопанска единица"от 8,9 дка! Може ли да участва в тази мярка - 4.1 и какво трябва да направи? Бихме искали да направим капково напояване на градината и да закупим още 20-тина декара.Има ли изискване по тази мярка какво да се прави с новозакупената земя? Поздрави!
  • Ивайло Здравков
   Здравейте Сотиракис, Исканите от вас дейности могат да бъдат финансирани по Мярка 4.1 от програма „Развитие на селските райони“, тъй като приемат ще започне на 26 октомври до 7 декември, трябва да действаме много бързо. Заповядайте при нас в удобно за вас време, като ни уведомите поне един предварително.

Коментирай с нас