подмярка 4.1.2

Главна цел на подмярка 4.1.2 е подпомагането на малките земеделски стопанства (МЗС).

Подмярката се очаква да отвори през януари 2017 г.

Кандидатите по тази мярка трябва да отговарят на следните изисквания:

  • Да са земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем и производството им е в един от секторите „плодове и зеленчуци“ или „етерично-маслени и лекарствени култури“.
  • Да са получили минимум 33% от общия доход за предходната година от земеделски дейности.

*Не се подпомагат бенефициенти, които са одобрени за подпомагане по мярка 112 „Създаване на млади фермери“ от ПРСР 2007-2013.

По подмярка 4.1.2 можете да получите финансиране за:

изграждане, придобиване и подобряване на сгради;

закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер.

закупуване на преносими сушилни, косачки, дробилки (прикачен инвентар, който директно дроби малки храсти и ги компостира) и др. ;

всички общи разходи, свързани със изготвянето на проект - консултантски услуги, предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и проектанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.

мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанстваРазходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

По мярка 4.1.2 ще бъде даван приоритет на проекти:

- от стопанства, разположени в планински и необлагодетелствани райони;

- в сектор „Плодове и зеленчуци”;

- в сектор "Биологично производство”;

- Проекти за производство и преработка на биологични суровини и продукти, включително проекти с инвестиции изцяло свързани с изпълнение на агроекологични ангажименти в стопанството;

- с инвестиции за енергийна ефективност и иновации

Финансовата помощ е в размер от 60% до 80% от общия размер на допустимите за финансиране разходи.

Минимален размер на допустимите разходи за едно проектно предложение – 1 250 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 25 000 евро, а за проекти, представляващи колективни инвестиции – 70 000 евро.

Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти е не повече от 90% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!