Индикативен график ПРСР 2020 г.

Индикативен график за прием на заявления по Програма за развитие на селските райони за 2020 г.

Януари

Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП)

Март

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Април

Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"

Юни

Подмярка 8.1. „Залесяване и поддръжка“

Август

Подмярка 19.3  „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“

Септември

Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

Октомври

Подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“
Подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“