мярка 6.3

Целите на мярка 6.3 са:

 • икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици;
 • подобряване на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени;
 • ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките стопанства;

 

Допустими кандидати по програмата сафизически лицаюридически лицаеднолични търговци (ЕТ) които към датата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да:

 • са регистрирани като земеделски стопани;
 • са получили за предходната финансова година 33 на сто от общите приходи от земеделски дейности;
 • имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) между 2 000 евро и 7 999 евро включително;
 • са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
 • са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
 • не са одобрени за подпомагане по реда на тази наредба;
 • не са одобрени за подпомагане по подмерки 4.1 и/или 4.2 от мярка 4, от ПРСР 2014-2020 г., с изключение на случаите когато кандидата подава заявление за интегриран проект;
 • не са били одобрени за отпускане на финансовата помощ по мярка 112 от.ПРСР 2007-2013 г.
 • не са били одобрени за получаване на помощ по мярка мярка 112 и/или 141 от ПРСР 2007-2013 г.;
 • не са подавали заявление за подпомагане по подмярка 6.1  от мярка 6  от ПРСР 2014-2020 г.;

Чрез мярка 6.3 можете да получите финансиране за дейности, които водят до устойчивото развитие и растеж на малките земеделски стопанства.

 • Не се предоставя финансова помощ за дейности, свързани с производството на тютюн.
 • Не се предоставя финансова помощ за стопанства,  в  които продължават да отглеждат тютюн след края на стопанската година, в която е сключен договорът за предоставяне на финансовата помощ.

Приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски стопани, които :

 • към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат животни;
 • отглеждат култури в сектор "Плодове и зеленчуци", и/или сектор „Етерично-маслени култури“;
 • притежават стопанства преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни;
 • са одобрени ползватели на помощ по мярка 10 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2014 – 2020г.;
 • притежават земеделско стопанство, разположено в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г.);

Финансови условия:

 • Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро.
 • Финансовата помощ се предоставя за максимален срок пет години при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнес план е изпълнен точно.

Изплащането на помощта се извършва на два етапа:

 • първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро - след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ;
 • второ плащане в размер на левовата равностойност до 5 000 евро – когато след извършена проверка, РА установи точното изпълнение на бизнес плана.

Условия за изпълнение на дейностите по проекта:

 • Периодът за изпълнение на бизнес плана е до пет години, считано от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ .
 • Не се предоставя финансова помощ за дейности, свързани с производството на тютюн.

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!