Мярка 5.3 Мерки за предлагане на пазара

 Приемът по мярка 5.3. "Мерки за предлагане на пазара" се очаква да стартира през третото тримесечие на 2017 г.

 

 

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Аквакултура;
 • Юридически лица регистрирани по ЗЮЛН
 • Министерство на земеделието и храните
Допустими дейности: 

 • Създаване на организации на производители, на асоциации от организации на производители или на междубраншови организации.
 • Търсене на нови пазари и подобрение на условията за пускане на пазара на продукти от риболов и аквакултури;
 • Прозрачност на производството и на пазарите и провеждане на пазарни проучвания и изследвания на зависимостта на Съюза от внос;
 • Спомагане за проследяемостта на продуктите от риболов или аквакултури;
 • Изготвяне на стандартни договори за МСП, които са в съответствие с правото на Съюза;
 • Търсене на нови пазари и подобряване на условията за пускане на пазара на продукти от риболов и аквакултури;
 • Повишаване на осведомеността на обществото за продуктите на устойчивия риболов и аквакултури;
 • Повишаване на качеството и добавената стойност.

Допустими разходи:

 • Оперативни разходи
 • Разходи за услуги
Максимален размер на съфинансиране - 100%

 • Минимален размер на БФП за проект: 5 000 лева
 • Максимален размер на БФП за проект: 60 000 лева

 

Реализирайте идеите си