Приемът по мярка 5.3. „Мерки за предлагане на пазара“ се очаква да стартира през третото тримесечие на 2017 г.

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Аквакултура;
 • Юридически лица регистрирани по ЗЮЛН
 • Министерство на земеделието и храните

Допустими дейности: 

 • Създаване на организации на производители, на асоциации от организации на производители или на междубраншови организации.
 • Търсене на нови пазари и подобрение на условията за пускане на пазара на продукти от риболов и аквакултури;
 • Прозрачност на производството и на пазарите и провеждане на пазарни проучвания и изследвания на зависимостта на Съюза от внос;
 • Спомагане за проследяемостта на продуктите от риболов или аквакултури;
 • Изготвяне на стандартни договори за МСП, които са в съответствие с правото на Съюза;
 • Търсене на нови пазари и подобряване на условията за пускане на пазара на продукти от риболов и аквакултури;
 • Повишаване на осведомеността на обществото за продуктите на устойчивия риболов и аквакултури;
 • Повишаване на качеството и добавената стойност.

Допустими разходи:

 • Оперативни разходи
 • Разходи за услуги

Максимален размер на съфинансиране - 100%

 • Минимален размер на БФП за проект: 5 000 лева
 • Максимален размер на БФП за проект: 60 000 лева

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!