Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Аквакултура;

Кандидатите  трябва да отговарят на следните изисквания:

 • да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 ЗРА в случаите, когато обекти на подпомагане са съществуващи действащи стопанства;
 • да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) в случаите, когато обект на подпомагане са съществуващи действащи стопанства;
 • да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
 • да не са вписани в централната база данни за отстраняванията съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година относно централната база данни за отстраняванията (OB L 344, 20.12.2008 г.);
 • Физическото лице – Едноличен търговец /ЕТ/ и членовете на управителните органи на ЮЛ да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна дейност;
 • да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията;
 • да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;
 • да са със състав, по-малък от 750 души, или с оборот под 200 млн. евро, ако са предприятия, които не попадат в дефиницията на т. 1.7;
 • да не са обявени в несъстоятелност или да са в открито производство по несъстоятелност
 • да не са в производство по ликвидация (с изключение на ЕТ).

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за следните дейности:

 • продуктивните инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;
 • диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;
 • модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
 • подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
 • инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;
 • инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
 • инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури; (поликултурно отглеждане на аквакултури);
 • насърчаването на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до минимум потреблението на вода;
 • инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта);
 • диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите.

Допустими за финансиране са следните разходи:

 • за строително-монтажни работи
 • за закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването, машините, съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;
 • за специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни колички и хладилни контейнери), включително придобити чрез финансов лизинг;
 • за закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проектното предложение;
 • за закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация (включително придобити чрез финансов лизинг);
 • за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект; технологичният проект следва да е изготвен от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията;
 • за закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта, при условията на чл. 20 от ПМС 119
 • за инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;
 • за сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;
 • за въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти - до 1% от стойността на инвестицията;
 • за обекти за продажба на дребно на собствено произведена продукция от аквакултура в аквакултурните стопанства;
 • за обучение на персонала, зает с производствената дейност в сектор акваку, пряко свързана с предвидената инвестиция - до 1% от стойността на инвестицията;
 • за съоръжения и/или оборудване за подобряване безопасността и условията на труд;
 • за разходи за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол;
 • за транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, свързани с подобряване на производството, включително придобити чрез финансов лизинг;

Максимален размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за бенефициент по мярката  -  1 400 000 лева.

Сектор „Малки проекти“

 • Минимален размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ - 3000 лева
 • Максимален размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ - 48 895 лева
 • Максимален размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за целия програмен период за един бенефициент - 97 790 лева.

Сектор „Рециркулационни системи“

 • Минимален размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ - 48 895 лева
 • Максималени размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ - 850 000 лева

Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“

 • Минималени размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ - 30 000 лева.
 • Максималени размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ - 550 000 лева.

Един бенефициент няма право да подава в рамките на един прием проектно предложение за сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“ и за сектор „Рециркулация“.

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!