Инвестиционен план за Европа

Икономическата криза доведе до рязък спад на инвестициите в цяла Европа. Това налага необходимостта от общи и координирани усилия на европейско равнище за икономическо възстановяване на Европа. Комисията определи подход, опиращ се на три стълба: структурни реформи, фискална дисциплина и инвестиции, за да се даде тласък на траен растеж. Инвестиционният план за Европа е в основата на тази стратегия.

Европейски портал за инвестиционни проекти

Европейският портал за инвестивионни проекти (ЕПИП) е част от стратегията на ЕК за увеличаване на инвестициите в Европа. Това е обществен уебпортал, в който организатори на проекти от ЕС разполагат с възможност да представят проектите си на потенциални инвеститори от целия свят.

Какво може да направи порталът за вас?

 • Порталът има за цел да събере на едно място информация за инвестиционни проекти от цяла Европа, давайки им по-добра платформа за популяризиране сред инвеститори.
 • Включването на вашия проект в портала ще ви даде достъп до широка мрежа от инвеститори и консултанти, които могат да помогнат при структурирането и финансирането на проекта ви.
 • Порталът ви дава възможност да намерите инвеститори от цял свят и да реализирате проекта си.

Как да регистрирам проекта си в ЕПИП?

 •  Вие вече можете да регистрирате вашите проекти като попълните Типова бланка за участие в Европейския портал за инвестиционни проекти и я изпратите по електронна поща eipp-project@ec.europa.eu.
 1. Типова бланка за участие в Европейския портал за инвестиционни проекти.
 2.  Указания за попълване на типовата бланка.
 • Таксата за регистрация на проекти 250 евро. Детайли за плащането ще получите след регистрация на вашия проект.

Критерии за допускане на проекти до ЕПИП

За да бъдат включени в портала проектите трябва:

 • да имат минимален бюджет от 10 милиона евро,
 • да попадат в някой от секторите/областите, изброени в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/1017,
 • да бъдат съвместими с правото на Съюза и правото на съответната държава членка,
 • да се очаква да започнат в рамките на три години от подаването на заявлението за включване в ЕПИП,
 • да са организирани от правни субекти, установени в държава членка (физически лица не може да подават проекти).

Публикуването на даден проект може да бъде отказано, ако информацията е неточна или ако е възможно оповестяването й да доведе до рискове за репутацията или националната сигурност.

Консултантска фирма „ЕНПРОМ“ ЕООД може да Ви окаже съдействие при подготовката на  проектната документация.

Вашият коментар