Одобрението на Вашия проект е половината от целия път, който предстои да бъде изминат, а управлението е другата половина, и то по-важната.

Когато започне физическото изпълнение на Вашия проект, правилното и интелигентно управление на проекта, гарантира и неговото успешно приключване.

Нашата задача през този така важен етап е да следим и подготвяме целия документооборот по Вашия проект, който е свързан с правилното отчитане на вече защитената максимална субсидия. Това, че проектът е одобрен с максималния размер субсидия не гарантира, че този размер ще се запази до края на изпълнение на Вашия проект. Всички зависи както от правилното управление на документооборота, така и от реалното изпълнение на дейностите по проекта и отчитане на плащанията.

В процеса на изпълнение на Вашия проект ще бъдат извършвани и ефективни проверки на място от експерти на съответната финансираща институция, поради което е от изключително значение всичко да бъде изпълнено така, както е заложено по проект. В случай, че по време на процеса настъпят промени, те трябва да бъдат обвързани и съобразени с процедурите, които съответната институция налага .

Ето защо нашите експерти са в непрекъснат контакт с Вас и изпълнителите по Вашия проект, като следят и съдействат през целия процес на изпълнение, за да бъдат избегнати всички неприятности, които биха последвали от допуснати грешки.

Освен физическите проверки, неизменна част от процеса е и самото документално отчитане на Вашия проект. Нашата работа в процеса на отчитането включва, но не само:

  • Оформяне и преглед на всички плащания към съответните доставчици;
  • Преглед от експерт на всички актове, протоколи и други документи, изготвяни по време на строителството;
  • Преглед от експерт на всички документи, свързани с проби и пускане в експлоатация на производствени предприятия;
  • Преглед на всички документи, свързани с доставка на съответното оборудване;
  • Други, присъщи за Вашия проект, дейности.

Съществен елемент от нашата работа през този етап е документацията за плащанията- авансово и междинно, да бъде правилно и стратегически подготвена, така че позволените за разплащане средства да бъдат заявени със съответното плащане (например: да не се правят и съответно да се заявяват за плащане, разходи по проекта, които няма да бъдат допуснати за плащане на съответния междинен етап, а ще се разплатят при окончателното изпълнение на проекта).

Поради всички по-горе изброени причини прецизното управление на Вашия проект ще го превърне от „одобрен Проект“ в „Успешен бизнес“!

фигура 3