Ивайло Здравков като председател на БАБЕП (Българска Асоциация на Бенефициентите по Европейски Програми) взе участие в двете проведени заседания на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г. Той взе участие основно по стратегическа цел 8, която чертае новата рамка на инвестиционната политика по ПРСР. Бяха направени предложения в сферата на туризма, занаятите, общинската инфраструктура, земеделските стопани, както и  преработващата промишленост.

Право на участие в заседанието имаха и всички организации в бранша на земеделието и НПО, която заявиха интерес към работната група. Целта на това е да се вземе под внимание и позициите на тези организации в аграрния отрасъл, за да има по-голяма съгласуваност в предстоящите процедури.

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите и председател на работната група Вергиния Кръстева заяви, че в бъдещите заседания на ТРГ ще могат да участват всички браншови организации и заинтересовани страни в изготвянето на възможно най-пълноценния стратегически документ, отговарящ на нуждите на бранша. С цел прозрачност всички документи и протоколи от проведените заседания ще бъдат достъпни и публикувани на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите на следния линк: https://www.mzh.government.bg/bg/obsha-selskostopanska-politika-2021-2027-g/tematichna-rabotna-grupa/ .

Според заместник-министър Вергиния Кръстева документът, с който ще се определи посоката и развитието на българското земеделие в идните 7 години е от огромна значимост. Тя заяви, че: „С общи усилия ще успеем да разработим възможно най-добрия документ, който ефективно и балансирано да отразява и адресира реалните нужди и приоритети от финансиране в земеделския сектор и хранително-вкусовата промишленост“. Именно това изработване на този документ се уповава на взаимната работа между браншовите организации и институциите. Документът следва да бъде готов до края на годината и да бъде съгласуван с Европейската комисия.

Вашият коментар