В края на месец октомври Европейската комисия обяви отварянето на 47 конкурсни сесии в различни направления по програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020. Списъкът на отворените конкурси е следният:

1. 2018-2020 Digitising and Transforming European Industry and Services: Automated Road Transport – Opening (2018-2020 Дигитализиране и трансформация на европейската индустрия и услуги: Автоматизиран пътен транспорт)

2. 2018-2020 Mobility for Growth – Opening (2018-2020 Мобилност за растеж)

3. Better Health and care, economic growth and sustainable health systems – Opening (Подобряване на здравеопазването, икономическото развитие и устойчивите здравни системи)

4. Blue Growth – Opening (Синьо развитие)

5. Building a low-carbon, climate resilient future: climate action in support of the Paris Agreement – Opening (Изграждане на нисковъглеродно, устойчиво на климата бъдеще: Действия по климата в подкрепа на Парижкото споразумение)

6. Building a low-carbon, climate resilient future: Green Vehicles – Opening (Изграждане на нисковъглеродно, устойчиво на климата бъдеще: Зелени автомобили)

7. BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY – Opening (Изграждане на нисковъглеродно, устойчиво на климата бъдеще: Сигурна, чиста и ефективна енергия)

8. Cybersecurity – Opening (Киберсигурност)

9. Demonstrating the role of Research Infrastructures in the translation of Open Science into Open Innovation – Opening (Демонстриране ролята на изследователските инфраструктури в прехода от отворена наука към отворени иновации)

10. Development and long-term sustainability of new pan-European research infrastructures – Opening (Развитие и дългосрочна устойчивост на нови паневропейски изследователски инфраструктури)

11. Digital Security – Opening (Дигитална сигурност)

12. Digital transformation in Health and Care – Opening (Цифрова трансформация в здравеопазването)

13. Digitising and transforming European industry and services: digital innovation hubs and platforms – Opening (Дигитализиране и трансформация на европейската индустрия и услуги: цифрови иновационни центрове и платформи)

14. EGNSS market uptake 2019-2020 – Opening (ГНСС пазарна реализация 2019-2020)

15. EIC Horizon Prize for ‘Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis’ – Opening (Награда за „Гориво от Слънцето: Изкуствена фотосинтеза“)

16. European Data Infrastructure – Opening (Европейска информационна инфраструктура)

17. European Researchers’ Night – Opening (Нощ на европейските изследователи)

18. FAST TRACK TO INNOVATION (FTI) – Opening (Ускоряване на иновациите)

19. FET Open – Novel ideas for radically new technologies – Opening (Оригинални идеи за изцяло нови технологии)

20. FET Proactive – Boosting emerging technologies – Opening (Насърчаване на нововъзникващи технологии)

21. FET Proactive – High Performance Computing – Opening (Високопроизводителни изчисления)

22. For a better innovation support to SMEs – Opening (За по-добра иновационна подкрепа на МСП)

23. FOUNDATIONS FOR TOMORROW’S INDUSTRY – Opening (Основи на бъдещата индустрия)

24. GOVERNANCE FOR THE FUTURE – Opening (Управление за бъдещето)

25. Greening the economy in line with the Sustainable Development Goals (SDGs) – Opening („Позеленяване“ на икономиката в уникон с Целите за устойчиво развитие)

26. Implementing the European Open Science Cloud – Opening (Въвеждане на европейския облак за отворена наука)

27. INDUSTRIAL SUSTAINABILITY – Opening (Индустриална устойчивост)

28. Information and Communication Technologies – Opening (Информационни и комуникационни технологии)

29. Integrating and opening research infrastructures of European interest – Opening

30. Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes – Opening

31. Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes – Opening

32. Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships – Opening

33. Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks – Opening

34. Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange – Opening

35. MIGRATION – Opening (Миграция)

36. Nuclear Fission, Fusion and Radiation Protection Research – Opening (Ядрено делене, синтез и изследвания за защита от радиацията)

37. Protecting the infrastructure of Europe and the people in the European smart cities – Opening (Защита на европейската инфраструктура и на хората в европейските умни градове)

38. Science with and for Society – Opening (Наука с и за обществото)

39. Security – Opening (Сигурност)

40. SME Instrument – Opening (Инструмент за МСП)

41. SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION – Opening (Социалноикономически и културни трансформации в контекста на четвъртата индустриална революция)

42. Space 2018-2020 – Opening (Космос 2018-2020)

43. Support to policy and international cooperation – Opening (Подкрепа за политики и международно сътрудничество)

44. Sustainable Food Security – Opening (Устойчива хранителна сигурност)

45. Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care – Opening (Надеждни цифрови решения и киберсигурност в здравеопазването)

46. Widening Fellowships – Opening (Разширяване на стипендиите)

47. WIDESPREAD – Opening (Широко разпространение)

Вашият коментар