Кратък анализ, който обхваща конкретни точки от ПРСР, които трябва да бъдат подобрени

Забавена подготовка на пакета от документи за стартирането на съответна мярка от ПРСР

Преди отварянето на конкретна мярка от програма „РСР“ ,управляващия орган в лицето на МЗХГ трябва да изпрати до членовете на ТРГ (тематична работна група) работен вариант с условията за кандидатстване и критерии, които дават допълнителен брой точки на бенефициентите, както и бюджетно разпределение по конкретната мярка.

В повечето случаи до членовете на ТРГ се изпраща непълният набор от документи, по които да може да се направят адекватни мнения и препоръки, които да подобрят кандидатстването при странирането на съответната мярка. За да може да се направят качествени предложения до УО трябва да се разполага с пълния набор от документи. При липса на голяма част от тях се получава некачествена работа при провеждането на ТРГ, която има за цел изработването на качествени насоки за кандидатстване, които да улеснят, както процеса по подаване на проектните предложения, така и да бъдат предвидени мерки, които да ограничат опитите за злоупотреби.

Времето, което се дава на членовете на ТРГ да направят своите препоръки, забележки и/или коментари е много малко, което води отново до несъдържателно провеждане на ТРГ в следствие, на което не се стига до качествени решения, които да подпомогнат процеса по кандидатстването. Понякога това води до отлагане на ТРГ или насрочване за друга, за да могат членовете да се запознаят по-качествено със съдържанието на предоставените от ОУ набор от документи. Обикновено това води до забавяне на стартирането на конкретна мярка от ПРСР.

Друг важен момент за забавянето при стартирането на конкретна мярка е бавният процес при ОУ, който няма готовност с работен вариант, който да бъде разгледан навреме на ТРГ и всичко трябва да се прави в последния момент.

Препоръки:

За да не се получава забавяне при стартирането на конкретна мярка от „ПРСР“, ОУ трябва своевременно да бъде готов с пълния набор от документи, които да бъдат предоставени на членовете на ТРГ . Неясна е причината винаги наборът от документи да бъде непълен, както и да бъде предоставян в последния момент към членовете на ТРГ . При наличие на своевременно предоставени документи към членовете на ТРГ и предоставяне на повече време за мнения и препоръки, ще бъдат подготвени изключително качествени документни пакети, които да улеснят както бенефициентите, така и ДФЗ (Държавен фонд земеделие), които са прилагащ орган.

 

Неясно разписаните документи, които трябва да се предоставят на етап кандидатстване за удостоверяване на бонифициращите (даващи предимство) критерии.

За определяне на възможността за допустимост на един бенефициент (кандидат) по програма „РСР“ се прави предварителна оценка спрямо насоките за кандидатстване, които определят кой може да кандидатства, както и приоритизацията на проектните предложения посредством разписани критерии, които дават предимство при кандидатстването. Дори един кандидат да е допустим за подаване на проектно предложение, той може да не събира необходимия брой точки, което обезсмисля неговото кандидатстване. За да се избегне този момент е добре предварително да се направи анализ, колко „точки“ би събрал неговият проект. Това би било възможно ако са разписани ясно и конкретно критериите, необходимите документи, които доказват съответен бонифициращ критерии. В повечето случай критериите са описани неясно, което поражда различно тълкувание, което води до прилагане на документи, които не се признават от ДФЗ, което води до отнемане на определен брой точки и лишаване на бенефициента от възможност за финансиране на неговият проект. До такава ситуация може да не се стига ако още в самото начало са посочени конкретно документи, които доказват съответен критерии.

Препоръки:

За да се избегне неяснотата свързана с доказващи документи, които удостоверяват конкретен бонифициращ критерии трябва ясно да са разписани какви точно документи трябва да се приложат за да бъде признат конкретен критерии. Това до момента не е направено, което поражда напрежение сред бенефициентите и хвърля сянка, както към ОУ, така и към ДФЗ

 

Липсата на ясна стратегия по програма РСР

Към момента програма „РСР“ няма ясна стратегия за приоритизацията на конкретните сектори, които трябва да бъдат подпомагани. За подготовката на програмен период 2014-2020 г. са използвани анализи, които са предвидени за други програми. Kато пример може да се даде конкретно с мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, за която е използван анализ предвиден за Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, която е с коренно различен профил от „ПРСР“. Не може да бъде прилаган анализ, който е обвързан с националната стратегия за развитие на „малките и средни предприятия „ в така наречените „селски общини“. Вече е налице изкривяване на самата мярка, като са заложени критерии, които са непосилни за изпълнение на кандидатите, които трябва да извършват своята дейност в „селска община“. Друг пример може да се даде и с една от големите земеделски мерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Там се забелязва първоначално даване на предимство на проекти, насочени за създаване на градини с „черупкови насаждения“ и в последствие това предимство е отнето, което води при последващо кандидатстване за развитие на стопанството, невъзможност за неговото развитие и то конкретно за изграждане на напоителни системи, които са жизнено важни за просъществуването на тези стопанства.

Препоръки:

В монета сме към края на програмен период 2014-2020 г., за следващия програмен период 2021-2027 г. трябва да бъде направен качествен анализ в сектор земеделие за да може да бъдат заложени конкретни направления, които трябва да бъдат следвани, като това не позволява за всеки един прием, които отваря за набиране на проектни предложения критериите да се променят постоянно, което води след себе си до напрежение сред бенефициентите, както и неправилно изразходване на средства и непостигане на заложените цели.

 

ИСУН – Проблеми и положителни страни

Системата ИСУН (информационна система за управление, изпълнение и наблюдение) беше приета от МЗХГ някъде към средата на програмен период 2014-2020 г. за кандидатстване чрез нея по програма „РСР“. Сама по себе си тя е изключително добра и улеснява кандидатстването, тъй като позволява електронно да бъдат подавани проектните предложения. Проблема, който ние видяхме още в самото начало, когато се взе решение програма „РСР“ да премине към нея е това, че се въвежда по средата на програмния период, като преди това вече бяха премилали няколко приема. Трудната интеграция със системата, която използва ДФЗ – ИСАК, доведе до редица проблеми, както при подготовката на проектната документация, така и при подаването на самите проекти и не на последното място липсата на подготовка на експертите от ДФЗ как да работят с нея. Двойната работа, която произлиза от подаването на проектните предложения от страна на ДФЗ, както и промяна на законовата регулация, доведе до масово отнемане на точки при оценката на проекти по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, която беше първата подавана през ИСУН. Промяната на регулацията доведе до промяна на предварителния ранкинг, който ДФЗ трябва да направят. Стигна се до там, че за документи, които трябва да се изискат по време на оценка на проектните предложения ДФЗ отне точките на кандидатите предварително, което до сега никога не се е случвало.

Препоръки:

Подобна радикална промяна според нас трябва да бъде направена или в началото на програмния период или когато вече е преминал, за да има достатъчно време да се подготвят всички при стартирането на следващия програмен период.

Все още няма коментари.

Коментирай с нас