Recent Posts by Ивайло Здравков

Наследника на „ХОРИЗОНТ 2020“ се казва „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“-100 милиарда инвестиции през 2021-2027

Хоризонт Европа - Пакет от близо 100 милиарда евро за инвестиции в научни изследвания иновации за период от 7 години (2021-2027 г.), вкл. Евратом : Укрепване на научната и технологична база на ЕС, повишаване на иновационния капацитет, конкурентоспособността и работните места в ЕС, отговаряне на приоритетите на гражданите и укрепване на социално-икономическия модел и ценности.…
Прочети повече

Обявено е финално класиране на проектите по мярка 6.4.1 в направление услуги и производство.

Приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения за услуги и за производство по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г., подадени през „ИСУН 2020“. Първата процедура чрез подбор е с № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“, а втората – с…
Прочети повече

Колко евросредства сме усвоили към 31.12.2018г. през програмен период 2014 – 2020 година

Един от големите изоставащи е програма „Развитие на селските райони“. Искрено се надяваме до края на изпълнението на програмата, което по някой процедури е N+3, тоест отчитането на проектите може да стане до 2023 година. Много добре също се справя и оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност“, както  виждате от таблицата и тя също върви много добре, като договорени средства.
Прочети повече

Какво да очакваме през новия програмен период 2021-2027

Заместник Министър-Председател Томислав Дончев на заседание на „Комисия по Европейските Въпроси и Контрол на Европейските Фондове“  (КЕВКЕФ) начерта финансовата рамка за предстоящия програмен период 2021-2027 Финансовите параметри, както и начина на прилагане на европейското финансиране за новият програмен период 2021-2027, беше начертано от Заместник Министър-Председател Томислав Дончев и то е както следва: Т.Д.:  Като общ…
Прочети повече

Нов програмен период за европейско финансиране 2021-2027 – Какво предстои ?

В този материал ще разгледаме, както и ще ви информираме какво ще предстои през новия програмен период 2021 – 2027 година. Очаквайте скоро! Новите програми, както и техният обхват (какви дейности ще се финансират, колко % ще бъде субсидията, както и всичко което ще бъде необходимо за подготовката на един проект) За повече и по-подробна…
Прочети повече

Еврофинансиране през 2019 какво да очакваме по програмите през тази година Част 1

Ще започнем с програма „Развитие на селските райони“ Подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ За какво може да се кандидатства: Подпомагане на организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското стопанство и горското стопанство Общ бюджет на процедурата: До левовата равностойност на 8 000 000 евро Кой може да кандидатства:…
Прочети повече

Какво се очаква по програма „Развитие на селските райони“ през 2019 година.

Подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ Подпомагане на организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското стопанство и горското стопанство; До левовата равностойност на 8 000 000 евро Организациите, които предоставят трансфер на знания чрез курсове за обучение и семинари;, Висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение;, Научни институти…
Прочети повече

Вече е обявено обществено обсъждане на очакваната процедура по програма „Конкурентоспособност“ – „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Кои са основните моменти и какво да очакваме! Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейския фонд за регионално развитие Национално съфинансиране   146 687 250 лева 75 000 000 евро     124 684 162.50 лева 63 750 000 евро   22 003 087.50 лева…
Прочети повече

Вече е готов предварителният ранкинг по Мярка 7.2 (Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях)

Вече е готов предварителният ранкинг по Мярка 7.2 (Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях) На 19.10.18 г. Беше публикуван предварителният ранкинг за ремонт, реконструкция или ново изграждане на улици в селските общини по Мярка 7.2. Проектите, които са събрали 43 точки след жалбите ще…
Прочети повече