Recent Posts by Ивайло Здравков

Процедура „Насърчаване на предприемачеството“ от ОПИК

Процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ вече е обявена в рамките на Инвестиционен приоритет 2.1, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК. Проектните предложения ще се подават по електронен път чрез ИСУН 2020, като процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения до 05.09.2018 г. и до 07.11.2018 г.
Прочети повече

Отвори процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ от ОПИК

Процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ има за цел да създаде и развие нови предприятия в ключови сектори, като предлага безвъзмездна финансова помощ в размер на 67 227 768,06 лв. Минималния размер, който бихте могли да получите, е 50 000лв., а максималния – 200 000 лв. Процентът на финансиране възлиза на 80%. Допустимите дейности са за реализиране на предприемачески идеи –…
Прочети повече

Излезе предварителният ранкинг за подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020 г.

На 18.06.2018 година приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г. в рамките на предварително определения срок. Резултатите могат да се проверят на сайта на ДФЗ. Кандидатите, които имат възражения, могат да подадат молби за преразглеждане писмено в 14-дневен срок. Общият размер на финансовата…
Прочети повече

НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ  В бр. 42 от 22.05.2018 г. на Държавен вестник бe обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), с който са приети съществени промени, касаещи досегашния режим на отдаване…
Прочети повече

Какво да очакваме след 2021-Новия програмен период 2021-2027

 

След обявяването на общата финансова рамка за ЕС стана ясно, че всяка една страна членка ще трябва да излезе и много ясно и аргументирано да защити бюджетите си. Трябва да се възползваме от председателството, което имаме, за да защитим поне бюджета, който имаме към момента. Това каза Ивайло Здравков, управител на „Енпром“, в предаването „Бизнес старт“ с водещ Христо Николов.

Какво предстои по Мярка 6.4 преди нейното отваряне! Кратък анализ на г-н Ивайло Здравков управител на „ЕНПРОМ“ и председател на „БАБЕП“

Предстои старт на дългоочакваната мярка 6.4, която ще отвори с четири основи направления: туризъм, услуги, производство и занаяти
Прочети повече

Прием на проекти по програма „Иновации и конкурентноспособност“

Във връзка с предстоящия прием на проекти по процедурата „Подобряване производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“ по оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ на 17.05.2018 се проведе комитет по наблюдение за изготвяне на условията за кандидатстване. Цели се подобряване на производствените процеси, повишаване на производствените капацитети и капацитета за управление с…
Прочети повече

Мярка 8.6, Отворена за кандидатстване „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“

До 31.07.2018 година се приемат проекти по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Основната цел е да се подобри конкурентноспособността и да…
Прочети повече

Предстои старт на подмярка 6.4 за „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

В рамките на следващите няколко месеца (най-късно септември) престои началото на приема на проекти от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, подмярка 6.4 за „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Основната цел на процедурата е насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване…
Прочети повече