Recent Posts by Ивайло Здравков

Имали ново за новия програмен период 2021 – 2027

Председателят на БАБЕП г-н Ивайло Здравков взе участие в редовното заседание на 29 януари 2020 година на „Комисията по Европейски Въпроси и Контрол на Европейските Фондове“ , където беше изслушан заместник министър-председателят, г-н Томислав Дончев във връзка с постигнатия напредък при разработването на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от…
Прочети повече

Възможност за кандидатстване по програма „Морско дело и рибарство“

Възможност за кандидатстване по програма „Морско дело и рибарство“ Име на процедурата : „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“  BG14MFOP001-2.012 Кой може да кандидатства: За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон. Подпомагането по мярката се предоставя на кандидати – нови…
Прочети повече

Какво ще стане с направление туризъм по мярка 6.4.1 от програма „Развитие на селските райони“, ще разберем скоро!

Ивайло Здравков – Председател на „Българска Асоциация на Бенефициентите по Европейски програми“ и член на обществения съвет на „Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове“ проведе разговор с представители на Министерство на Земеделие, Храните и Горите във връзка с проблема около туристическите дейности по мярка 6.4.1 от програма „Развитие на селските райони“ на…
Прочети повече

Програма „Иновации и конкурентоспособност публикува списък с проектните предложения, които не се допускат за разглеждане.

Вече е обявен предварителният ранкинг на проектите, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия” Кандидатите, чиито проектни предложения не се допускат до техническа и финансова оценка могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им в едноседмичен срок от…
Прочети повече

Над 650 милиарда по програма InvestEU през 2021-2027

Какво предстои? Въз основа на успеха на Плана за инвестиции за Европа, чрез програмата InvestEU ще продължи да се оказва подкрепа за увеличаването на инвестициите, иновациите и създаването на работни места в Европа и ще бъдат мобилизирани допълнителни инвестиции в размер на поне 650 млрд. евро в следващия дългосрочен бюджет на ЕС. Какво ще може да…
Прочети повече

Как ще изглежда новият програмен период 2021-2027 за ОСП (Обща селско стопанска политика)

Как ще изглежда новия програмен период 2021-2027 за ОСП (Обща селско стопанска политика) Кои са очакваните нови моменти за България след 2020 година Може би едно най – важните неща е очакваният бюджет за България по ОСП 2021-2027. Към момента очакваният за България бюджет е 2.4 милярда евро. Това е информация от Европейска комисия, като…
Прочети повече

Наследника на „ХОРИЗОНТ 2020“ се казва „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“-100 милиарда инвестиции през 2021-2027

Хоризонт Европа - Пакет от близо 100 милиарда евро за инвестиции в научни изследвания иновации за период от 7 години (2021-2027 г.), вкл. Евратом : Укрепване на научната и технологична база на ЕС, повишаване на иновационния капацитет, конкурентоспособността и работните места в ЕС, отговаряне на приоритетите на гражданите и укрепване на социално-икономическия модел и ценности.…
Прочети повече

Обявено е финално класиране на проектите по мярка 6.4.1 в направление услуги и производство.

Приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения за услуги и за производство по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г., подадени през „ИСУН 2020“. Първата процедура чрез подбор е с № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“, а втората – с…
Прочети повече