Recent Posts by Ивайло Здравков

Какво се очаква по програма „Развитие на селските райони“ през 2019 година.

Подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ Подпомагане на организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското стопанство и горското стопанство; До левовата равностойност на 8 000 000 евро Организациите, които предоставят трансфер на знания чрез курсове за обучение и семинари;, Висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение;, Научни институти…
Прочети повече

Вече е обявено обществено обсъждане на очакваната процедура по програма „Конкурентоспособност“ – „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Кои са основните моменти и какво да очакваме! Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейския фонд за регионално развитие Национално съфинансиране   146 687 250 лева 75 000 000 евро     124 684 162.50 лева 63 750 000 евро   22 003 087.50 лева…
Прочети повече

Вече е готов предварителният ранкинг по Мярка 7.2 (Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях)

Вече е готов предварителният ранкинг по Мярка 7.2 (Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях) На 19.10.18 г. Беше публикуван предварителният ранкинг за ремонт, реконструкция или ново изграждане на улици в селските общини по Мярка 7.2. Проектите, които са събрали 43 точки след жалбите ще…
Прочети повече

Тече отворена процедура по мярка 6.4.1 до 07.12.18 година от Програма „Развитие на селските райони“ в три направления: Производство, Услуги и Занаяти!

Тече отворена процедура по мярка 6.4.1 до 07.12.18 година от Програма „Развитие на селските райони“ в три направления: Производство, Услуги и Занаяти! Финансираните е в размер на до 200 000 евро максимален размер на субсидията, както максималната стойност на един проект може да достигне до 600 000 евро. Кой може да кандидатства: Всички дейности в…
Прочети повече

Кратък анализ, който обхваща конкретни точки от ПРСР, които трябва да бъдат подобрени

Забавена подготовка на пакета от документи за стартирането на съответна мярка от ПРСР Преди отварянето на конкретна мярка от програма „РСР“ ,управляващия орган в лицето на МЗХГ трябва да изпрати до членовете на ТРГ (тематична работна група) работен вариант с условията за кандидатстване и критерии, които дават допълнителен брой точки на бенефициентите, както и бюджетно…
Прочети повече

Предстои отваряне на Мярка 6.4.1 – Какво да очакваме, какви дейности ще се финансират и какво ще се случи с туризма, коментар на Ивайло Здравков председател на БАБЕП

 

 

Мярка 6.4.1 от ПРСР - "Инвестиции в неземеделски дейности " - изключително атрактивна, след две години отлагане - най-после ще бъде отворена.  Как е разпределен бюджетът, кои проекти могат да бъдат успешни? В студиото - Ивайло Здравков- председател на БАБЕП

Проведе се заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ)

На 18 юли 2018 г. се проведе  заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ). На заседанието на комисията присъства министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова. Тя представи пред депутатите информация за изпълнението на приоритетите на страната по време на Българското председателство на Съвета на Европейския…
Прочети повече

Процедура „Насърчаване на предприемачеството“ от ОПИК

Процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ вече е обявена в рамките на Инвестиционен приоритет 2.1, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК. Проектните предложения ще се подават по електронен път чрез ИСУН 2020, като процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения до 05.09.2018 г. и до 07.11.2018 г.
Прочети повече

Отвори процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ от ОПИК

Процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ има за цел да създаде и развие нови предприятия в ключови сектори, като предлага безвъзмездна финансова помощ в размер на 67 227 768,06 лв. Минималния размер, който бихте могли да получите, е 50 000лв., а максималния – 200 000 лв. Процентът на финансиране възлиза на 80%. Допустимите дейности са за реализиране на предприемачески идеи –…
Прочети повече

Излезе предварителният ранкинг за подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020 г.

На 18.06.2018 година приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г. в рамките на предварително определения срок. Резултатите могат да се проверят на сайта на ДФЗ. Кандидатите, които имат възражения, могат да подадат молби за преразглеждане писмено в 14-дневен срок. Общият размер на финансовата…
Прочети повече