Българска Асоциация на Бенефициентите по Европейски Програми

Българска асоциация на бенефициентите по европейски програми

БАБЕП е създадена с цел да защитава правата и интересите на всички бенефициенти по европейски програми. Асоциацията обединява кандидатите и настоящите бенефициенти като ги насърчава и им помага да общуват помежду си, да обменят информация и да осъществяват полезни професионални контакти посредством ресурсите и достъп до наличните бази данни на асоциацията, както и да ги представлява и подкрепя техните интереси.

Асоциацията си поставя следните конкретни цели:
  • Популяризиране на европейски проекти в сферата на хранително-вкусовата промишленост, селския туризъм, други производства в България, както и сред общините и църковните настоятелства;
  • Подпомагане кандидатстването по европейски проекти чрез използване на натрупания опит в тази сфера в България.
  • Разпространяване на най-добрите бизнес практики за одобрение кандидатите по европейски проекти сред бизнес средите в България, включително висока бизнес етика, добро корпоративно управление и социална отговорност, както и стратегии за усвояване средствата от европейските програми.
Средства за постигане на целите на асоциацията са:
  • Организиране и провеждане на конференции и семинари, занятия и обсъждания, свързани с европейски проекти;
  • Организиране и осъществяване на различни форми на обучение за повишаване квалификация на кандидатите и настоящи бенефициенти по европейски проекти;
  • Подкрепяне на законодателни инициативи в областта на европейските проекти;
  • Партньорство с други професионални, бизнес и браншови организации;