Дидпроект

Дидпроект

Архитектурно студио ДИДПРОЕКТ работим в сферата на архитектурното и инженерно проектиране повече от 25 години. Разработваме проекти за жилищни, обществени, промишлени и пасивни сгради, метални конструкции, градоустройство, интериор и дизайн. Дейността ни обхваща всички фази на инвестиционното проектиране, предпроектни проучвания и консултации, изработване на идейна, техническа и работна проектна документация. За качественото изпълнение на проектите извършваме авторски надзор по време на строителството. Оказваме съдействие при изготвянето на тръжната документация, подбора на главен изпълнител, подизпълнители и доставчици.

Ние работим с висококвалифициран екип от професионалисти, архитекти и инженери с дългогодишен опит и широки познания в сферата на инвестиционното проектиране във всичките му етапи. Всички наши архитекти и инженери са членове на Камарата на архитектите в България иКамарата на инженерите в инвестиционното проектиране и притежават пълна проектантска правоспособност.