До 16:00 ч. на 23.04.2018 г. ще продължи приемът на проекти по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, част от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

По процедурата ще бъдат финансирани дейности за подобряване на ресурсната ефективност на микро, малки и средни предприятия от преработващата промишленост. Проектите трябва да предлагат пилотни за България технологични решения и методи и продукти или иновации, свързани с процеса на производство. От тях се очаква да доведат до ограничаване на негативния ефект на предприятията върху околната среда чрез използване на по-екологични/рециклирани суровини в производствения процес и/или рециклирането/генерирането на по-малко количество отпадък. Дейности за подобряване на енергийната ефективност няма да бъдат допустими по процедурата.

Допустимите разходи по процедурата включват разходи за закупуване на машини и оборудване, придобиване на патенти и лицензи, разработване на софтуер, разходи за изготвяне на одит за ресурсна ефективност, за инженерно-технически консултации и др.

Размерът и процентът на помощта по процедурата зависят от вида на предприятието-кандидат, инвестициите, които възнамерява да извърши и районът, в който ще бъде реализиран проектът. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 200 000 лв., а максималният е 500 000 лв. за микропредприятие, 1 000 000 лв. за малко предприятие и 1 500 000 лв. за средно предприятие.

Свържете се с нас за повече информация и при желание за подготовка на проект по процедурата.

Вашият коментар