През 2018 г. се планира да отворят няколко различни процедури, които ще предоставят финансиране както на желаещи да започнат собствен бизнес, така и на вече действащи предприятия, които искат да продължат да развиват производствената си дейност.

Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020

През месец април т.г. се очаква да отворят приемите по две ключови мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020  – подмярка 6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности“ и подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Както подсказва името на подмярка 6.4, финансирането по нея се отпуска в подкрепа развитието на дейности, различни от отглеждането или преработването на земеделска продукция. По подмярката ще се отпускат средства за развитието на селски туризъм (в т.ч за създаване на къщи за гости, къмпинги и др. и изграждане и обновяване на туристически обекти), местно занаятчийство (напр. стъкларство, грънчарство, дърводелство и др.) и за създаването и развитието на бизнес във всички сектори (напр. печатарски цех, магазин за хранителни стоки, железария, автомивка и много други). Финансовата подкрепа по подмярката достига до 50% от размера на общите разходи по проекта, като максималният размер на отпусканата помощ е 200 хил. евро. По програмата могат да кандидатстват фирми с минимум 3 години история, земеделски производители или физически лица, регистрирани като занаятчии.

През първото тримесечие на 2018 г. предстои също така и втори прием по познатата подмярка 4.2, по която отново ще се подпомага създаването или разширяването на предприятия, преработващи земеделска продукция (напр. предприятия за производство на лютеница, тахан, мармалад и други продукти, получени след процес на преработване на земеделска суровина). Кандидатите ще могат да финансират различни видове разходи, сред които закупуване на машини и автомобили, ново строителство или ремонт/реконструкция на съществуващи сгради. Проекти ще могат да подават както земеделски производители, така и фирми и физически лица, като размерът на максималната субсидията за настоящия прием е 1 млн. евро (50% от размера на общите разходите по проекта).

За април т.г. е планирана да отвори и подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“. По нея ще могат да кандидатстват собственици на горски територии (в т.ч. общини, местни поделения на вероизповеданията, физически и юридически лица и еднолични търговци), микро, малки и средни предприятия и горски стопани. Ще се подпомагат дейности, свързани с  първичната преработка на дървесина като нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане; сушене и импрегниране; производство на дървесни пелети и брикети и др., като разходите, които ще се финансират, включват изграждане или подобрение на сгради, закупуване на машини и оборудване и специализирана горска техника, отгледни сечи и др. Максималната безвъзмездната помощ по подмярка 8.6 за един проект е в размер на 500 000 евро, като процентът субсидия не може да надвишава 50% от общите допустими разходи по проекта.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020

Две са и основните процедури по ОПИК, които се очаква да отворят през първата половина на 2018 г. Процедура „Насърчаване на предприемачеството“, която генерира силен интерес през последните месеци, ще подпомага създаването на нови предприятия в разнообразни сектори, сред които производство на автомобили, текстил, облекло, компютърна техника; информационни услуги, архитектурни дейности, дейности в областта на дизайна и фотографията и др. (Към целия списък).  Ключово условие тук е фирмата-кандидат да е регистрирана след 31.12.2016 г., като ще се приоритизират проекти на жени предприемачи и предприемачи до 29 и над 50-годишна възраст, проекти, реализирани на територията на Северозападен район за планиране и такива за развиване на иновативна дейност. Финансовата помощ по процедурата е в размер на до 80% от разходите по проекта, като максимумът на отпусканата субсидия е 200 000 лева. Допустимите разходи ще включват заплати, закупуване на машини, наем на помещения, режийни и офис консумативи и командировъчни.  Процедурата все още е в процес на обществено обсъждане, като приемът се очаква да отвори в края на януари или през първата половина на месец февруари.

През април се планира процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“, по която ще се отпуска до 1 млн. лева субсидия за съществуващи предприятия, които искат да подобрят/разширят производствената си дейност. Процентът на помощта варира между 25% и 70% в зависимост от категорията предприятие, като акцентът ще бъде върху бизнеси със засилена експортна дейност. Кандидатите ще могат да подават проекти за закупуване на машини и оборудване, за внедряване на системи за управление на качеството и въвеждане на ИТ системи и приложения.

През декември 2018 г. по ОПИК ще отвори и процедура „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“, по която съществуващи иновативни предприятия ще могат да кандидатстват за до 1 500 000 лв. финансиране.

Свържете се с консултантска компания ЕНПРОМ за повече информация и при нужда от подкрепа за кандидатстване по европейски програми.

Вашият коментар