Ангел Ангелов и Ивайло Здравков
Иван Иванов и Томислав Дончев

ПРОГРАМЕН  ПЕРИОД  2021-2027 г.

Европейски План за Възстановяване: MFF + NGEU = 1,850 трилионa евро

Многогодишна Финансова Рамка (MFF) + ЕС от Ново Поколение (NGEU)

Многогодишна финансова рамка на ЕС 2021-2027 г.

Бюджетът на ЕС се предлага да възлиза на 1,1 трилионa евро, от които България да разполага със следните средства за инвестиции:

 • Кохезионна политика (Европейски фонд за регионално развитие; Европейски социален фонд, Кохезионен фонд) – 8,776 млрд. евро;
 • Обща селскостопанска политика: директни плащания – 4,976 млрд. евро;
 • Обща селскостопанска политика: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – 2,002 млрд. евро;
 • Фонд за справедлив преход – 673 млн. евро;
 • Миграция и сигурност (3 фонда) – 420 млн. евро;
 • Извеждане от експлоатация на блокове, АЕЦ Козлодуй – 56 млн. евро
 • Общо за България = 16,9 млрд. евро.

Следващо поколение ЕС 2021-2027 г.

Бюджетът на СПЕС ще се формира чрез привличането на заемен ресурс – 750 млрд. евро, от които 500 млрд. евро ще бъдат предоставени на държавите членки под формата на безвъзмездна финансова помощ (грантове), а 250 млрд. евро ще бъдат включени в заемни инструменти. СПЕС включва:

 • Фонд за възстановяване и устойчивост от 560 млрд. евро (310 млрд. евро грантове и 250 млрд. евро заеми);
 • REACT-EU или допълнително финансиране за програмите от текущата Кохезионна политика, които ще  се удължат до 2023 г. – 55 млрд. евро;
 • Допълнителен бюджет за Фонда за справедлив преход – 30 млрд. евро;
 • 15 млрд. евро допълнително за Европейския фонд за развитие на селските райони;
 • Инструмент за подкрепа на платежоспособността – 31 млрд. евро за осигуряване на гаранции от бюджета на ЕС за ЕИБ. Инструментът се основава на търсенето и наличен за всички ДЧ, особено за подкрепа на компании в най-засегнатите сектори ;
 • Увеличение на бюджета на Invest EU с 15,3 млрд. евро и създаване на Инструмент за стратегически инвестиции от 15 млрд. евро, който се включва като нов „прозорец“ към Invest EU;
 • Нова програма „Здраве“ с бюджет от 9,4 млрд. евро;
 • Други малки инструменти за гражданска защита, както и известни увеличения на бюджета на Horzion EU (с 13,5 млрд. евро) и инструмента за външни дейности и хуманитарна помощ (с 16,5 млрд. евро).

СПЕС за България ще има следните финансови измерения:

 • Фонд за възстановяване и устойчивост – 6,131 млрд. евро (а) безвъзмездна финансова помощ. Достъп до 3,151 млрд. евро заемен ресурс;
 • REACT-EU или допълнително финансиране за програмите от текущата Кохезионна политика – индикативно 692 млн. евро (б);
 • Фонд за справедлив преход – 2,02 млрд. евро (в);
 • Европейски фонд за развитие на селските райони – 376 млн. евро (г);
 • Безвъзмездна финансова помощ (а+б+в+г) = 9,219 млрд. евро
 • Заемен ресурс                                                      = 3,151 млрд. евро
 • Общо за България                                             =12,370 млрд. евро

Европейски План за Възстановяване – Финансов  ресурс за България  2021-2027 г.:

Многогодишна финансова рамка = 16,90 млрд. евро

Следващо поколение ЕС                 = 12,37 млрд. евро

Общо                                                  = 29,27 млрд. евро (от 1,850 трилионa евро общо за ЕС)

Допълнителна информация:

* БФП зависи от броя на населението, БВП на глава от населението, броя на безработните.

* Участието на България в погасяването на заема е 3,3 млрд. евро. (годишно?)

* Размера на заема не може да е повече от 4,7 % от БВП.

* Националното съ-финансиране се променя от 15% на 30%.

* Правилото n+3 става n+2.

* Ключов елемент на СПЕС е Инструментът за възстановяване и устойчивост, който на практика заменя Програмата за подкрепа на структурните реформи. Инструментът се обвързва с препоръките в рамките на Европейския семестър и изисква разработването и одобрението от ЕК на национален план за възстановяване и устойчивост като част от Националната програма за реформи и в съответствие с националните планове за климат, преход, споразумение за партньорство.

* Националните планове трябва да бъдат представени най-късно до 30 Април 2021 г. Срокът за одобрение от страна на ЕК е 4 месеца, при влязъл в сила Регламент. Проектите на ДЧ могат да се изпращат от м. Октомври т. г., заедно с проектобюджет за следващата година. В момента МС работи усилено по изготвянето на националния план.

* Изпълнението на инструмента е до 31.12.2024 г.

* Проектите, с които ще се усвояват средствата по различните Оперативни Програми трябва да гарантират изпълнение на основните цели на ЕС и националните приоритети на България:

* Основни цели на политиката на ЕС за сближаване през периода  2021-2027 г.; досегашните 11 тематични цели са еволюирали в 5 цели:

 1. По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход;
 2. По-зелена, ниско въглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска;
 3. По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ;
 4. По-социална Европа чрез изпълнение на европейския стълб на социалните права;
 5. Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчиво и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и местните инициативи.

*Национални приоритети на България:

 1. Наука и иновации за конкурентоспособност;
 2. Образование и обучение за високо квалифицирана работна сила;
 3. Подобряване на свързаността и цифровизацията на икономиката;
 4. Насърчаване на заетостта и социалното включване и намаляване на бедността;
 5. Оползотворяване на местния потенциал;
 6. Хоризонтални политики: действия свързани с климата; преференциално третиране на проекти в изостанали райони; сигурност и миграция.

*Програми за периода 2021-2027 г. и водещи ведомства за разработването им:

 1. Програма за иновации и конкурентоспособност с водещо ведомство – МИ;
 2. Програма за наука и образование с водещо ведомство – МОН;
 3. Програма за околна среда с водещо ведомство – МОСВ;
 4. Програма за транспортна свързаност с водещо ведомство – МТИТС ;
 5. Програма за електронно управление и техническа помощ с водещо ведомство – администрацията на МС;
 6. Програма за развитие на регионите с водещо ведомство – МРРБ;
 7. Програма за развитие на човешките ресурси с водещо ведомство – МТИСП;
 8. Програма за морско дело, рибарство и аквакултури с водещо ведомство – МЗХГ;
 9. Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони с водещо ведомство – МЗХГ;
 10. Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане с водещо ведомство – Агенция за социално подпомагане ;
 11. Национална програма по Инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите с водещо ведомство – МВР;
 12. Национална програма по фонд ,,Вътрешна сигурност“ с водещо ведомство – МВР;
 13. Национална програма по фонд ,,Убежище и миграция“ с водещо ведомство – МВР.

Този анализ е изработен с участието на г – н Ангел Ангелов, почетен член на „Българска Асоциация на Бенефициентите по Европейски Програми“ (БАБЕП) и член обществения съвет към „КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ“ (КЕВКЕФ) към 44 – Народно събрание

Вашият коментар