За какво ще може да кандидатствате по Мярка 4.1 ще може да разберете в статията по долу…

Минимален и максимален размер на допустимите разходи за конкретно проектно предложение:

 1. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 29 337 лв.
 2. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 977 900 лв.
 3. Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника, включени в проектно предложение, представено от един кандидат по настоящата процедура, е 488 950 лв.

ВАЖНО:

 1. Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е 1 955 800 лв.
 2. Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е 977 900 лв.
 3. Максималният размер на общите допустими разходи за периода на прилагане на ПРСР 2014-2020 не трябва да надвишава размера, посочен в т. 4 и т. 5, за кандидатите и/или ползвателите/бенефициентите, които са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

Процент на съфинансиране:

 1. Финансова помощ по процедурата се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР 2014 – 2020 г. под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.
 2. Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 3. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на безвъзмездната финансова помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Допустими кандидати:

 1. Финансова помощ се предоставя на:

а) земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти получени при отглеждането на селскостопански животни, както и подготовка на тези продукти за продажба;

б) признати групи или организации на производители за колективни инвестиции, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на продукти, получени от отглеждането на селскостопански животни от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.

 1. Продуктите по т. 1, буква „а“ за чието първично производство се кандидатства, могат да бъдат само продукти с животински произход, получени в резултат на отглеждането на селскостопански животни.
 2. Финансова помощ се отпуска само в случай, че продуктите по т. 2 са в обхвата на приложение № I по член 38 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС).
 3. Земеделските стопани по т. 1, буква „а“ към датата на подаване на проектното предложение трябва да отговарят на следните условия:

а) да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;

б) минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро;

в) ако кандидатите са юридически лица, трябва да са:

аа) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;

бб) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

 1. Икономическият размер на стопанството по т. 4, буква „б“, се изчислява по таблица съгласно Приложение № 1.
 2. Минималният икономически размер на стопанства по т. 4, буква „б“ се доказва от кандидатите чрез представяне на декларация по образец съгласно Приложение № 2 през текущата стопанска година към момента на кандидатстване и:

а) регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол и декларация (по образец) за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване; или

б) документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му, и декларация (по образец) за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване; или

в) анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на наредбата по § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители за създаване и поддържане на регистър на земеделски стопани, и декларация по образец за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване.

 1. Когато минималният стандартен производствен обем се доказва и с намерения за засаждане/засяване през текущата стопанска година, в декларацията за видовете култури задължително се посочва конкретен период, в рамките на който ще се извърши засаждането/засяването на културите. В този случай минималният стандартен производствен обем трябва да е достигнат и за предходната стопанска година и се доказва с документите по т. 6 за предходната стопанска година.
 2. Обработваната от кандидата земя, която участва при изчисление на минималния стандартен производствен обем на земеделското стопанство, трябва да се стопанисва съгласно чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители.
 3. При кандидатстване за колективна инвестиция условията по т. 4трябва да са изпълнени за всички членове на групата или организацията на производители, които са регистрирани земеделски стопани.
 4. За признати групи и организации на производители на земеделски продукти условието по т. 4, буква „б“ се счита за изпълнено, когато общият стандартен производствен обем, формиран като сбор от стандартните производствени обеми на земеделските стопанства на членовете на групата или организацията, отнесен към броя на земеделските стопани, членове на групата или организацията, е над 8 000 евро.
 5. За колективни инвестиции не се подпомагат кандидати, при които някой от членовете на групата или организацията на производители:

а) притежава доминиращо влияние върху дейността на кандидата;

б) участва в проектното предложение със стандартен производствен обем на земеделското си стопанство, който надвишава 40 на сто от общия стандартен производствен обем, формиран като сбор от стандартните производствени обеми на земеделските стопанства на членовете, с които те участват в проектното предложение; и

в) помежду си са свързани предприятия или предприятия партньори по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

ВАЖНО:

 1. Кандидатите по т. 1 са допустими за подпомагане в случай, че кандидатстват за инвестиции, свързани с действащи животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

За повече и по подробна информация може да се свържете с екипа на консултантска фирма „ЕНПРОМ“

Вашият коментар