Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентноспособността на предприятия от хранително-преработвателната и горската промишлености.

a)      по-добро използване на факторите за производство;

b)      въвеждане на нови  продукти, процеси и технологии;

c)      подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост.

 

 • внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или;
 • внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или;
 • намаляване  на себестойността на произвежданата продукция и/или;
 • постигане на съответствие със стандартите на Общността, и/или;
 • подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или;
 • опазване на околната среда (включително намаляване на вредните емисии и отпадъци), и/или;
 • увеличаване на производството и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници, и/или;
 • подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
 • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или;
 • подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти, и/или;

 • мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 • месо и месни продукти;
 • плодове и зеленчуци, включително гъби;
 • пчелен мед, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 • зърнени, мелничарски  и нишестени продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг хляб и тестени изделия;
 • растителни и животински масла и мазнини, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на зехтин;
 • технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 • готови храни за селскостопански животни (фуражи);
 • гроздова мъст, вино и оцет;
 • производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти от първична и вторична биомаса, с изключение на преработка на първична и вторична биомаса от рибни продукти.
 • И др.

 • микро, малки или средни предприятия;
 • междинни предприятия;
 • Кандидатите трябва да са с не повече от 25 на сто държавно или общинско участие.

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!

  Вашият коментар