Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. /ПРСР/ се очаква да отвори в началото на месец  декември тази година. Това стана ясно след като Министерството на земеделието и храните публикува актуализиран индикативен график за прием на заявления по ПРСР.

Източници на МЗХ също така посочиха, че скоро предстоят работни групи за изготвянето на наредбата по подмярка 6.4, които ще бъдат отворени за представители на различните браншови организации. Това ще позволи на експерти и заинтересовани лица извън МЗХ и Държавен фонд „Земеделие“ да споделят своите коментари и предложения за нормативната уредба на мярката.

Вашият коментар