Какво предстои?

Въз основа на успеха на Плана за инвестиции за Европа, чрез програмата InvestEU ще продължи да се оказва подкрепа за увеличаването на инвестициите, иновациите и създаването на работни места в Европа и ще бъдат мобилизирани допълнителни инвестиции в размер на поне 650 млрд. евро в следващия дългосрочен бюджет на ЕС.

Какво ще може да се финансирана по InvestEU

  • Устойчива инфраструктура;
  • Научни изследвания, иновации и цифровизация;
  • Малки и средни предприятия;
  • Социални инвестиции и умения.

– Разгръщане на успешния модел на плана „Юнкер“. Чрез използване на гаранции от бюджета на ЕС за привличане на други инвеститори фондът InvestEU ще увеличи допълнително потенциала на ЕС за подпомагане на инвестициите.

–  Повишаване на ефекта от средствата от ЕС. Използването на гаранция от бюджета на ЕС може да спомогне за увеличаване на въздействието на публичните средства. Очаква се между 2021 г. и 2027 г. InvestEU да мобилизира допълнителни инвестиции в размер на 650 милиарда евро.

– Подпомагане на държавите членки за по-ефективно оползотворяване на средствата, които получават от ЕС. Държавите членки ще могат да насочват към бюджетната гаранция на InvestEU част от разпределените им средства по линия на фондовет

InvestEU: Ще финансирана

УСТОЙЧИВА ИНФРАСТРУКТУРА – Проекти за финансиране в сферата на устойчивата енергия I цифровата свързаностI транспорта I кръговата икономика I водата, отпадъците и друга инфраструктура, свързана с околната среда и др

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И ЦИФРОВИЗИРАНЕ – Проекти за финансиране в сферата на научните изследвания и иновациите I комерсиализиране на резултатите от научните изследвания I цифровизирането на промишлеността I разрастването на новаторските дружества I изкуствения интелект и др.

МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ – Улесняване на достъпа до финансиране за малките и средните предприятия (МСП) I малките дружества със средна пазарна капитализация.

СОЦИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ И УМЕНИЯ – Проекти за финансиране в сферата на уменията, образованието, обучението I социалните жилища, училищата, университетите, болниците I социалните иновации I здравеопазването, дългосрочните грижи и достъпността I микрофинансирането I социалните предприятия I интегрирането на мигранти, бежанци и уязвими хора и др.

Всяко едно предприятие (МСП и Г) или община, ще може да се възползва от предоставената възможност за финансиране от InvestEU чрез финансовите посредници, които ще подпишат договори с фонда, като ще може да се направи комбинация със субсидия или с финансов инструмент. В момента консултантска фирма „ЕНПРОМ“ се подготвя за да може да предостави консултантска помощ на всеки един желаещ, който иска да получи финансиране през InvestEU.

Вашият коментар