Кой може да кандидатства

  1. Финансова помощ по процедурата се предоставя на

a)регистрирани земеделски стопани, и/или

б) групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието и извършвали дейност без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение, и или

в) еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1, буква „а“ и т. 1, буква „б“, които са извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти  без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение.

  1. Кандидатите по т. 1 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

 

За какво може да се кандидатства  

  1. По подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ се подпомагат проектни предложения, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или

б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

в) намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

г) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

д) опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

е) подобряване на енергийната ефективност в предприятията, в това число използване на енергия от ВЕИ за собствено потребление и/или

ж) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

з) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

и) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти, и/или

й) инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

  1. Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

а) мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

б) месо и месни продукти;

в) плодове и зеленчуци, включително гъби;

г) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

д) зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;

е) растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;

ж) технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

з) готови храни за селскостопански животни (фуражи);

и) гроздова мъст, вино и оцет

За какво финансиране може да се кандидатства

  1. Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 29 337,00 лв.
  2. Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 586 740,00 лв.
  3. Максималният размер на допустимите разходи за един проект за колективни инвестиции, представен от групи или организации на производители е 586 740,00 лв.
  4. Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за приеми по подмярката, проведени след 01.01.2021 г. не може да надвишава 5 867 400,00 лв, включително и за предприятията, с които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).

Приятели,

Ние от консултантска фирма „Енпром“ ЕООД може да ви окажем цялостно съдействие и подкрепа за подготовката на цялостната проектна документация, както и управлението на проекта след неговото одобрение.

За повече информация може да се свържете с нас тук: Enprombg.com

Вашият коментар