Дългоочакваната мярка 6.4 или вече казано интервенция ще изглежда по начин, както сме дали по долу. Отново мярката ще позволи да се  финансират дейности в сферата на услугите, производството, занаятите (за туризма все още неможем да кажем). Максималния размер на допустимите разходи се очаква да бъде 200 000 евро, а процента на субсидията до 50%.

Кой може да кандидатства

Подпомагане в рамките на  (мярката) интервенцията получават земеделски стопани, микропредприятия и физически лица. В обхвата на интервенцията физическите лица са допустими за подпомагане само за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на занаяти.

Земеделски стопани допустими за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:

 • да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители от най – малко 24 месеца преди кандидатстването за подпомагане и да не са прекратявали своята дейност;
 • да бъдат регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • да имат седалище на територията на селски район;
 • икономическият размер на земеделското стопанство е от над 8 000 евро до 170 000 евро стандартен производствен обем /СПО/, включително;
 • да съответстват на определението за „малко“ или „средно“ земеделско стопанство;

Микропредприятия  допустими за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:

 • да бъдат регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • да имат седалище на територията на селски район (спрямо новото определение за селска община до 15 000 души население и спрямо новото преброяване);

Физическите лица допустими за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:

 • да бъдат регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи занаят/и след вписване в регистър БУЛСТАТ по реда на Закона за регистър БУЛСТАТ;
 • да отговарят на определението за микропредприятие, съгласно дефиницията на ЗМСП;
 • да имат постоянен адрес на територията на селски район;

За какво финансиране може да се кандидатства

Подпомагането се предоставя под формата на възстановяване на действително направени от бенефицера допустими разходи

 • Финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
 • Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 000 евро.
 • Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на интервенцията е до 200 000 евро, а максималният размер на допустимите разходи за един проект е до 200 000 евро

В рамките на интервенцията е допустимо предоставянето на авансово плащане, в размер до 50% от стойността на одобрената финансова помощ по проектното предложение..

Очакван прием на мярката/интервенцията 2022 година.

За повече информация или среща с нас може да се свържете с екипа на консултантска фирма „ЕНПРОМ“.  Нещо важно: подготовката на цялостната проектна документация отнема поне няколко месеца в зависимост за какви дейности ще се кандидатства. Поради тази причина е добре работата да започне колкото се може по рано.

Вашият коментар