Дългоочакваната мярка 6.4 или вече казано интервенция ще изглежда по начин, както сме дали по долу. Отново мярката ще позволи да се  финансират дейности в сферата на услугите, производството, занаятите (за туризма все още неможем да кажем). Максималния размер на допустимите разходи се очаква да бъде 200 000 евро, а процента на субсидията до 50%.

Кой може да кандидатства

Подпомагане в рамките на  (мярката) интервенцията получават земеделски стопани, микропредприятия и физически лица. В обхвата на интервенцията физическите лица са допустими за подпомагане само за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на занаяти.

Земеделски стопани допустими за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:

 • да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители от най – малко 24 месеца преди кандидатстването за подпомагане и да не са прекратявали своята дейност;
 • да бъдат регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • да имат седалище на територията на селски район;
 • икономическият размер на земеделското стопанство е от над 8 000 евро до 170 000 евро стандартен производствен обем /СПО/, включително;
 • да съответстват на определението за „малко“ или „средно“ земеделско стопанство;

Микропредприятия  допустими за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:

 • да бъдат регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • да имат седалище на територията на селски район (спрямо новото определение за селска община до 15 000 души население и спрямо новото преброяване);

Физическите лица допустими за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:

 • да бъдат регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи занаят/и след вписване в регистър БУЛСТАТ по реда на Закона за регистър БУЛСТАТ;
 • да отговарят на определението за микропредприятие, съгласно дефиницията на ЗМСП;
 • да имат постоянен адрес на територията на селски район;

За какво финансиране може да се кандидатства

Подпомагането се предоставя под формата на възстановяване на действително направени от бенефицера допустими разходи

 • Финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
 • Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 000 евро.
 • Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на интервенцията е до 200 000 евро, а максималният размер на допустимите разходи за един проект е до 200 000 евро

В рамките на интервенцията е допустимо предоставянето на авансово плащане, в размер до 50% от стойността на одобрената финансова помощ по проектното предложение..

Очакван прием на мярката/интервенцията 2022 година.

За повече информация или среща с нас може да се свържете с екипа на консултантска фирма „ЕНПРОМ“.  Нещо важно: подготовката на цялостната проектна документация отнема поне няколко месеца в зависимост за какви дейности ще се кандидатства. Поради тази причина е добре работата да започне колкото се може по рано.

This Post Has 2 Comments

 1. Петьо

  Здравейте,

  Ще може ли да кандидатстваме за автосервиз по новата интервенция както какзвате. И също искам да знам кога се очаква да отовори мярка 6.4.1 или там както ще се казва. Чува се че в края на тази година ще отоври. Дайте малко повече информация.

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Петьо,

   Исканата от вас дейност ще може да се финансирана по новата мярка (интервенция) 6.4 . Имайте предвид, че интервенцията ще бъде отворена някъде началото на другата година, като междувременно може да започне подготовката на проектната документация тъй като отнема време, ако се предвижда СМР. Това означава да започне подготовката на архитектуро-техническата документация, както и още друга такава. Ако има нещо неясно може да се свържете с нас за повече информация.

Вашият коментар