Възможност за кандидатстване по програма „Морско дело и рибарство“

Възможност за кандидатстване по програма „Морско дело и рибарство“

Име на процедурата : „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“  BG14MFOP001-2.012

Кой може да кандидатства:

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон. Подпомагането по мярката се предоставя на кандидати – нови производители, притежаващи професионални умения и компетентност, които навлизат в сектор „Аквакултури“.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

За какво може да се кандидатства:

1. Безвъзмездна финансова помощ по настоящата мярка се предоставя за дейност:

създаване на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури, които за пръв път създават микропредприятие или малко предприятие за аквакултури като ръководители на такова и по-конкретно, свързани с:

 •  инвестиции в изграждане на нови пълносистемни и непълносистемни стопанства (напр. басейнови стопанства за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, както и на прилежащата им инфраструктура; садкови стопанства за производство на аквакултури с прилежащата им инфраструктура; оборотни, рециркулационни стопанства и мултитрофични системи, с необходимата инфраструктура; съоръжения за производство на аквакултури като молюски, водорасли и други обекти за аквакултури);
 • възстановяване и/или реконструкция и/или модернизиране на съществуващи обекти за аквакултури;
 • инвестиции в създаването на стопанства за биологично производство на аквакултури, включително сертифицирането на дейността им;
 • ефективно използване на естествените ресурси, в това число намаляване потреблението на вода чрез многократното й използване (оборотни, рециркулационни и мултитрофични системи);
 • намаляване въздействието на обектите за аквакултури върху околната среда, биоразнообразието и хабитатите;
 • опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, опазване на биологичното разнообразие и генетичната чистота на дивите популации;
 • повишаване на енергийната ефективност с въвеждането в стопанствата за аквакултури на възобновяеми източници на енергия и намаляване на енергиините загуби;
 • инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
 • здравето на животните и хуманното отношение към тях и осигуряване на безопасни условия на труд за работещите в обекта за аквакултури;
 • други дейности по прилагането на технически решения и иновации по отношение на производствените съоръжения и оборудване и въвеждането на нови технологии;
 • други дейности, свързани със създаване на нови аквакултурни стопанства

2. Безвъзмездната финанансова помощ за дейностите по т. 1 може да бъде предоставена за изграждането на нови стопанства или осъвременяването на съществуващи обекти за аквакултури, при условие че дейностите са в съответствие с многогодишния национален стратегически план за развитието на аквакултурите по чл. 34 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на съветаот 11 декември 2013 година относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета.

За каква стойност може да се кандидатства:

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 30 000 лв.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава 850 000 лв.

Краен срок: 03.02.2020 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: www.eufunds.bg

За повече и по подробна информация моля да се свържете с екипа на консултантска компания „ЕНПРОМ“

Все още няма коментари.

Коментирай с нас