Мярка 8.6, Отворена за кандидатстване „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“

До 31.07.2018 година се приемат проекти по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Основната цел е да се подобри конкурентноспособността и да се създадат нови работни места чрез: насърчаване преработката и подобряване маркетинга на горските продукти и подпомагане закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесина.

Условието за проектите е да се изпълнят на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 18 000 000 евро или 35 204 400 лв., като минималният размер на допустими разходи в проекта е 9 779 лв., а максималният – 977 900 лв. Предлага се финансова помощ в рамките на 50 % от допустимите разходи, ако проектът се изпълни на територията на общини от селските райони. Ако е извън такава територия, то размерът на финансирането не може да превишава 40 %.

Допустими кандидати

Кандидатите могат да бъдат физически лица, еднолични търговци, юридически лица, местни поделения на вероизповеданията, горски стопани, които са собственици на минимум 0,5 ха горски територии. Общини също могат да кандидатстват по тази подмярка, но е необходимо да притежават поне 10 ха горски територии.

Допустими дейности и срокове

По подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ се предоставя финансиране за следните дейности:

  • Изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи, необходими за първичната преработка на дървесина, както и закупуването на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проектното предложение. Например, производствени халета, които имат пряко отношение към предприятия за първична преработка на дървесина (предприятия за производство на пелети, греди, дъски, брикети и други).
  • Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината. Това включва сушилни камери, циркулярни триони, банцизи, машини за белене на кора и цепене на дърва, гатери и други.
  • Отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
  • Закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства, като въжени линии за извозване на дървесината, мобилни дробилни машини, сортиментовозни ремаркета с кран, лебедки за извличане, вериги, колани и други.

Проектите се изпълняват между 24 и 36 месеца.

Критерии за оценка на проектите

С предимство се ползват проектите, осъществени на територията на община с лесистост – до 40 точки, както и създаващите работни места – по 2 точки на работно място (но не повече от 50 точки).

Имате идея, не се колебайте да я осъществите!

Експертите на консултантска компания ЕНПРОМ могат да Ви окажат съдействие за подготовката и управлението на проекти по мярка 8.6. Свържете се с нас.

Все още няма коментари.

Коментирай с нас