Допустими дейности

Допустими проекти:

За да са допустими по настоящата процедура проектите трябва да се основават на мерки, препоръчани в енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (съгласно Приложение  Б към Условията за кандидатстване).

ВАЖНО: Енергийният одит следва да е извършен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност като официалният представител на обследващото дружество и екипът извършил обследването следва да подпишат енергийният одит (на хартия или с КЕП) преди изпращането му на кандидата. Енергийният одит следва да е изготвен преди подаване на проектното предложение.

Обследването за енергийна ефективност следва да съдържа единствено мерки, свързани с дейността за която се кандидатства, като по отношение на тази дейност трябва да е налице информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период.

Кандидат може да заяви подкрепа за повече от една промишлена система, но не и за такива, които извършват икономическа дейност в различни кодове по КИД 2008.

Контролът относно качеството на изготвените енергийни одити ще бъде извършван от компетентни външни лица, които ще притежават нужните умения и квалификация, за да оценяват тяхното съответствие. Посоченото ще бъде извършвано в рамките на процеса на оценка на проектните предложения чрез изготвянето на Становище за енергиен одит съгласно Приложение В. Отрицателно становище по един или повече от критериите от раздел I на Становището води до директно отхвърляне на проектното предложение.

Допустими дейности по Елемент А

Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност (с изключение на мерките, включени за изпълнение по елемент Б на настоящата процедура);

Инвестициите следва да са в съответствие с видовете разходи, допустими за финансиране  по елемент А (съгласно посоченото в т. 14.2.) и могат да включват:

Придобиване на машини, съоръжения, оборудване (в това число специализирани транспортни средства) и СМР, представляващи дълготрайни материални активи, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;

Допустими дейности Елемент Б

Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001, както следва:

Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;

Консултантски услуги по сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейския фонд за регионално развитие Национално съфинансиране
 

97 791 500 лева

50 000 000 евро

 

83 122 775  лева

42 500 000 евро

 

14 668 725  лева

7 500 000 евро


Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект е 500 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект не може да надхвърля  2 500 000 лева.

Консултанска фирма „ЕНПРОМ“ може да Ви окаже съдействие при разработката и управлението на проекти по тази мярка.

За повече информация и контакт с нас може да видите ТУК

Вашият коментар