Във връзка с предстоящия прием на проекти по процедурата „Подобряване производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“ по оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ на 17.05.2018 се проведе комитет по наблюдение за изготвяне на условията за кандидатстване. Цели се подобряване на производствените процеси, повишаване на производствените капацитети и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията.

Процедурата ще бъде обявена през месец август 2018 година. Общото финансиране по процедурата е 150 598 910 лв. или 77 000 000 евро. Минималната сойност на безвъзмездна финансова помощ за проект възлиза на 100 000 лв., а максималната сума на – 1 000 000 лв. Размерът на съфинансирането се определя от категорията на предприятието и вида на финансираната дейност в рамките на 35 – 70%. Максималната продължителност на проектите е 18 месеца.

Допустими кандидати

Кадидатите за процедурата са микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на закона или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Допустимите кандидати трябва да имат поне 3 приключили финансови години, а проектите, които ще се ползват с предимство, да са в сферите на: производство на химични продукти и на лекарствени вещества и продукти; производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти; производство на електрически съоръжения и машнини; производство на хранителни продукти и напитки; производство на текстил и изделия от текстил или кожи; производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк; печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; ремонт и инсталиране на машини и оборудване и други.

Допустими дейности и разходи

Допустимите дейности тук са придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи; разработка, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството; разработване и въвеждане на базирани на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) системи и приложения за управление на качеството.

Разходите, които се допускат са свързани с придобиването на ДМА и ДНА и разходите за услуги.

Проектите трябва да се подадат в рамките на 60 дни след обявяването на процедурата.

Консултантска компания ЕНПРОМ със своя екип от експерти е тук, за да Ви помогне за подготовката и управлението на проекти по ОП „Иновации и конкурентноспособност“. Не се колебайте, свържете се с нас!

Вашият коментар