От днес, 26 октомври могат да бъдат подавани заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Документите могат да бъдат подавани в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, приемът е с продължителност шест седмици – до 7 декември 2016 г., като стартира с целия наличен остатъчен бюджет, който е в размер на 237 милиона евро.

Подмярката е насочена главно към земеделски стопани, които искат да разширят, оборудват, модернизират или изградят своите нови стопанства. В този период на прием са направени някои промени, по-съществените от тях са следните:
– Предоставя се финансова помощ за напояване;
– Намаляване на максималния размер на общите допустими разходи за един кандидат
– Промяна на културите и видовете животни, които са част от приоритетните сектори
– Допустими са разходи по проекти за колективни инвестиции, представени от признати групи или организации на производители.

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ има за цел повишаването на конкурентоспособността на земеделието в България.

Вашият коментар