Според публикуваната за обществено обсъждане индикативна годишна работна програма за предстоящите мерки по ПРСР, отварянето на подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ се отлага за месец април 2018 г.

По подмярката могат да кандидатстват фирми и земеделски производители, които искат да развиват услуги и други неземеделски дейности във всички сектори, в т. ч. туризъм и развитие на занаяти.

Според индикативния график, през 2018 г. се очаква да отворят приемите по следните подмерки:

  • Подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ – юли 2108 г.
  • Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура – септември 2018 г.
  • Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ – март 2018 г.
  • Подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ – май 2018
  • Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ – февруари 2018 г.

Вашият коментар