Минимален и максимален размер на допустимите разходи за конкретно проектно предложение:

 1. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 2 444,75 лв.
 2. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за един проект е 48 895 лв.
 3. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за проекти за колективни инвестиции е 136 906 лв.
 4. Когато кандидат участва в юридическо лице за колективни инвестиции, което е кандидат/бенефициент по реда на тази процедура, в максималния размер по т. 2 и 3 се включва размерът на допустимите разходи по проекта за колективни инвестиции, изчислен пропорционално спрямо дела, с който участва в капитала на юридическото лице за колективни инвестиции.
 5. Максималният размер на общите допустими разходи за проекти на кандидатите и/или бенефициентите, които са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, не трябва да надвишава размера, посочен в т. 2 и 3.

 

Процент на съфинансиране:

 1. Безвъзмездната финансовата помощ е в размер до 60 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 2. Размерът на безвъзмездната финансовата помощ се увеличава с 10 на сто в следните случаи:

а) за проекти, представени от млади земеделски стопани;

б) за колективни инвестиции;

в) за проекти, които се изпълняват в обхвата на райони с природни и други специфични ограничения. Проектите трябва да се изпълняват на територията на населено място, чието землище попада в необлагодетелстван район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват,(ДВ, бр. 20 от 2008 г.), и най-малко 75 на сто от общата земеделска площ на стопанството се намира в необлагодетелстван район;

г) за проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност;

д) за разходи за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени.

 1. Размерът на безвъзмездната финансовата помощ се увеличава с 15 на сто за инвестиции изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ или мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
 2. Максималният размер на финансовата помощ за проект, отговарящ на повече от едно от условията по т. 2 и/или 3, е не повече от 80 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 3. Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ за проект за колективни инвестиции, представен от един кандидат/бенефициент, отговарящ на повече от едно от условията е не повече от 90 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 4. Когато кандидатът е заявил и му е предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер над 60 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, той се задължава да поддържа съответствие с условията, при които е получил помощта в по-големия размер, в срок от подаване на проектното предложени до три години считано от датата на получаване на окончателно плащане, с изключение на условието по т. 2, буква „а“.
 5. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на безвъзмездната финансова помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

ВАЖНО:

 1. Съгласно т. 4 максималният размер на финансовата помощ за проект, отговарящ на повече от едно от условията по т. 2 и/или 3, е не повече от 80 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. В случай, че разходите/инвестициите, попадащи в обхвата на т. 2, буква „д“ и т. 3 са идентични процента за подпомагане може да се комулира, до достигане на не повече от 80 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Допустими кандидати:

 1. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват земеделски стопани:

а) физически лица;

б) еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон;

в) кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

 1. За безвъзмездна финансова помощ за колективни инвестиции могат да кандидатстват признати групи или организации на производители, само за сектора, за който са признати и за продуктите, за които са признати.
 2. Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите по т.1 трябва да:

а) са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), наричана по-нататък „Наредба № 3 от 1999 г.“;

б) имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и над 50 на сто от СПО на стопанството е от секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и/или „Етеричномаслени и лекарствени култури“, съгласно продуктите, посочени в Приложение № 2;

в) са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя, включително помещения, оранжерии или гъбарници, използвани за производствена дейност на селскостопански култури;

г) са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;

д) имат регистрация на животновъден/и обект/и по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и да отговарят на ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, в случай че развиват животновъдна дейност.

е) са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия.

 1. Договорите за наем и/или аренда на земята, върху която са разположени културите или пчелините, както и договорите за наем на животновъдния обект, включени при определяне на изискуемия минимален икономически размер на стопанството от левовата равностойност на 6000 евро СПО, трябва да са влезли в сила към датата на подаване на проектното предложение и да са с минимален срок на действие една стопанска година.
 2. Цялата налична в земеделското стопанство земя трябва да се стопанисва от кандидата:

а) с правно основание, регистрирано в съответната общинска служба по земеделие, през целия период считано от датата на подаване на проектното предложение до изтичане на срока за мониторинга (период от три години от датата на получаване на окончателно плащане).

б) в съответствие с чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители;

в) в съответствие с режимите на защитените територии съгласно Закона за защитените територии и/или режимите на защитените зони съгласно Закона за биологичното разнообразие за площите/дейностите от стопанството, които попадат в тях.

 1. Икономическият размер на стопанството, измерен в СПО, се изчислява по таблица съгласно Приложение № 3.
 2. Началният стандартен производствен обем на земеделското стопанство се доказва с декларация по образец съгласно Приложение № 4 за изчисление на началния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване и:

а) регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) или

б) документ, доказващ правно основание за ползване регистрирано в съответната общинска служба по земеделие, на земеделските земи, които участват при изчисляването му, или

в) вида на отглежданите култури и/или животни от анкетните формуляри към анкетна карта на земеделския стопанин, съгласно регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г.

 1. Когато икономическият размер на стопанството се доказва с намерения за засаждане/засяване на земеделски култури през текущата спрямо кандидатстването стопанска година, в декларацията по Приложение № 4 се посочват сроковете, в които ще се извърши засаждането/засяването на земеделските култури. При изчисляване на икономическия размер на стопанството през текущата стопанска година не се допуска включване на животни с намерение за придобиване, включване на трайни насаждения с намерение за засаждане с вкоренен по картонажен метод материал, както и включване на ягоди с намерение за засаждане.
 2. При кандидатстване за подпомагане данните за засетите/засадените и/или предстоящите за засяване/засаждане земеделски култури, попълнени в анкетната карта на земеделския стопанин, издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г., трябва да се отнасят за текущата стопанска година спрямо датата на подаване на проектното предложение.
 3. Допустимият период за създаване на овощни трайни насаждения е от 1 ноември до 14 април на стопанската година. Когато овощните трайни насаждения са засадени по вкоренен по картонажен метод материал, както и за ягоди, допустимият период е цялата година.
 4. При изчисляване на икономическия размер на стопанството се взема предвид цялата налична в земеделското стопанство земя, включително помещения и оранжерии или гъбарници, използвани за производство на земеделска продукция.
 5. При изчисляване на икономическия размер на стопанството насажденията трябва да отговарят на изискванията за минимален брой на растения на единица площ, съгласно Приложение № 5.
 6. Земеделски стопанства в сектор „Животновъдство“ са допустими за подпомагане, само ако всички животновъдни обекти в стопанството са разположени на територията на планински район, съгласно списък по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 от Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват.
 7. Когато земята, върху която са разположени културите, включени при определяне на изискуемия минимален икономически размер на стопанството от левовата равностойност на 6000 евро СПО, се обработва на база на споразумение за масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, кандидатът за същия размер на площта на земята, върху която са разположени тези култури, трябва да има имоти, включени в споразумението за масиви, които да са негова собственост и/или да са наети/арендувани
 8. Не се счита за изпълнено условието кандидатите да имат икономически размер на стопанството, измерен в СПО в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и над 50 на сто от СПО на стопанството е от секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и/или „Етеричномаслени и лекарствени култури“, когато:

15.1. съпругът/съпругата на кандидата – физическо лице, на собственика/собствениците на капитала на юридическото лице или на собственика на предприятието на ЕТ, на член на кооперацията или на признати групи или организации на производители или на съдружниците има отделно земеделско стопанство, включително като собственик на ЕТ или ЕООД, и/или като собственик на повече от 50 на сто от капитала в юридическо лице, и общият сбор на икономическия размер на земеделските стопанства надвишава левовата равностойност на 7999 евро СПО, общият сбор се изчислява на база, равна правопропорционално на процентите собственост/дялове в юридическото лице;

15.2. кандидатът – физическо лице, или кандидатът ЕООД/ООД, или собственикът на капитала на кандидата ЕООД, или собственикът на 50 на сто или повече от капитала на кандидата ООД, или собственикът на предприятието на кандидата ЕТ, или някой от членовете на кооперацията има отделно земеделско стопанство, и общият сбор на икономическия размер на земеделските стопанства надвишава левовата равностойност на 7999 евро СПО; общият сбор се изчислява на база, равна правопропорционално на процентите собственост/дялове от юридическото лице;

15.3. кандидатът е ЕООД и едноличният собственик на капитала има отделно земеделско стопанство като физическо лице или ЕТ или кандидатът е ООД и собственикът на 50 на сто или повече от капитала има отделно земеделско стопанство като физическо лице или ЕТ или когато кандидатът е кооперация и член на кооперацията и има отделно земеделско стопанство като физическо лице или ЕТ и/или собственик на повече от 50 на сто от капитала в юридическо лице, и общият сбор на икономическия размер на земеделските стопанства надвишава левовата равностойност на 7999 евро СПО, общият сбор се изчислява на база, равна правопропорционално на процентите собственост от юридическото лице.

 1. При кандидатстване за колективни инвестиции условията за допустимост (т. 3 до 15 вкл.) на кандидатите трябва да са изпълнени за всеки един от членовете на кандидата призната група или организация на производители.
 2. При приемане на нов член в група или организация на производители, същият трябва да отговаря на изискванията за допустимост на кандидатите към датата на приемането му в групата или организацията.

ВАЖНО:

 1. В Раздел 24 „Списък на документи, които се подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване са посочени документите, които трябва да се приложат, за да се удостовери допустимостта на кандидата. Условията, за които не е предвиден документ, се проверяват служебно.
 2. Проекти за колективни инвестиции по настоящата процедура чрез подбор са допустими за подпомагане, единствено ако са представени от признати групи или организации на производители.
 3. В рамките на настоящата процедура чрез подбор не са допустими за подпомагане интегрирани проекти.
 4. Във формирането на икономическия размер на земеделското стопанство участват основните култури и междинни/втори култури, засадени или с намерения за засаждане за текущата стопанска година, спрямо годината на кандидатстване, които са посочени в анкетния формуляр, издаден по реда на Наредба №3 от 1999 г.
 5. Данните за междинни/втори култури, отглеждани в оранжерии също се вземат предвид, когато една и съща оранжерийна площ се използва няколко пъти, тя се отчита само веднъж, като при отчитането ѝ се взема предвид културата с най-висок стандартен производствен обем/стандартна продукция.

За повече информация може да се обърнете към консултантска фирма „ЕНПРОМ“ ЕООД

Вашият коментар