Процедура „Добри и безопасни условия на труд“ се реализира в рамките на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОПРЧР и обхваща следните инвестиционни приоритети и специфични цели:

 • Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”;
 • Специфична цел 1 „Увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд“.

Процедурата има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и, ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Допустими кандидати по програмата са:

 • микро, малки, средни и големи предприятия, в качеството им на работодатели, със самостоятелна правосубектност, които имат право да осъществяват дейност на територията на Република България, в съответствие с българското законодателство.

Допустими дейности по "Добри и безопасни условия на труд":

Задължителни:

 • Дейности за организация и управление на проекта
 • Дейности по информиране и публичност.

Други допустими дейности :

 • Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията; (Разходите, свързани с изпълнението на тази дейност не следва да превишават 5% от общата стойност на проекта.)
 • Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца;
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите;

Към дейността са включени следните примерни поддейности:

 • Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.
 • Закупуване на ЛПС и специално работно облекло.
 • Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд.
 • Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.
 • Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика.

Разходите за закупуване на оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар и други, пряко свързани с осъществяването на дейността и необходими за постигане на поставените цели, следва да бъдат до 10% от общата стойност на разходите за тази дейност.

 • Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др(Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар и други, пряко свързани с осъществяването на дейността и необходими за постигане на поставените цели е допустимо да бъдат до 10% от общата стойност на разходите за тази дейност.)

При изпълнението на дейностите на всяко проектно предложение следва да се прилагат задължително и трите хоризонтални принципа:

 • Равни възможности и недопускане на дискриминация
 • Равенство между половете
 • Устойчиво развитие

 • За микро, малки и средни предприятия - безвъзмездната помощ е 100%
 • За големи предприятия - безвъзмездната помощ е 80% (като минималното съфинансиране е в размер на 20% от общата стойност на проекта)

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лв.

Общ бюдджет на процедурата: 80 000 000 лв.

 Крайният срок за изпълнение на дейностите по договорите по настоящата процедура е 31.12.2017 г.

Допустими разходи:

 • Разходи за персонал;
 • Разходи за материали
 • Разходи за услуги
 • Разходи за строително монтажни работи
 • Разходи за невъзстановим ДДС
 • Непреки разходи

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!