Въведение

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), комбинирани с рационалното използване на

енергията, се считат за най‐доброто разрешение на проблемите, свързани със сигурността на енергийните доставки, опазването на околната среда и икономическото развитие. Ползата от ВЕИ за икономиката и екологията е голяма – осигуряват се нови енергийни източници и се намалява вредното влияние върху околната среда, предизвикано от традиционните горива.

Освен това ВЕИ дават основен принос към устойчивото развитие на икономиката. Този бранш от индустрията е един от найбързо развиващите се сектори на европейската икономика. Към днешна дата Европа е на челно място в света по отношение на разработването на ВЕИ и вече притежава значителен опит в прилагането на проактивна политика в тази област.

Продължаващият и задълбочаващ се енергиен дефицит на изкопаеми горива в европейските

държави, включително и в нашата, нараства. Увеличава се икономическата зависимост на европейската икономика от страните ‐ износителки на петрол, природен газ и други дефицитни първични енергоизточници. В тази връзка вече е в ход нова насока за развитие на възобновяемите енергийни източници в Европа, която предвижда рязко нарастване на дела на алтернативните и възобновяемите източници за покриване на собствените енергийни и горивни нужди.

Защо? ВЕИ – „Фотоволтаична централа”

Слънчева енергия (Solar Energy, Solar Irradiation) – количеството на слънчевата радиация за единица време върху единица площ. Измерва се в kWh/m2(киловатчас на квадратен метър).

clip_image00aclip_image002

Фотоволтаичната клетка (наричана още слънчева клетка, фотоклетка, фотодиод или фотоелемент)

Произведената електроенергия от ФВ – Централа ще се продава за период от 25 години на електроразпределителното предприятие по преференциални цени определяни ежегодно от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКВЕР).

Към момента актуалната изкупна цена определена с Решение на ДКЕВР № Ц-04 от 30.03.2009 г. за утвърждаване преференциални цени за продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 МW, считано от 01.04.2009 г. е 755 лв./МВтч. Съгласно приемането на специален ЗАКОН ЗА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВАТА /Обн., ДВ, бр. 49, от 19.06.2007г./ се представят следните преференции и стимули на бизнеса при строителството на нови електроцентрали от ВЕИ:

a) Приоритетно присъединяване на ВЕИ централи към електроразпределителната мрежа;

b) Гарантиран 25 годишен период за изкупуване на произведената електроенергия;

c) Преференциални изкупни цени, многократно надвишаващи пазарните цени на тока;

d) Най–висока изкупна цена спрямо останалите ВЕИ източници произвеждащи на електрически ток;

e) Приоритетно финансиране по програма „Развитие на селските райони” Мярка 312 и 311;

f) Електрическа енергия от ВЕИ не е поставена в конкурентни условия за период от 25 години поради предпочетената система за преференциално ценообразуване в Българското законодателство.

Период за възвращаемост на инвестицията във „Фотоволтаична централа”

Инвестицията в една фотоволтаична централа се движи в диапазона от 3500 до 3800 EUR/kW, при централи с монокристални и поликристални модули, монтирани на статични конструкции.

При централи с тънкослойни модули тази цена е малко по-висока и достига до 3900 EUR/kW. При централи със следящи системи (позиционери) цената е в диапазона 4500-5000 EUR/kW, но при тях има и увеличение на количеството на произведената енергия с до 35% спрямо статичните конструкции.

Периодът за изплащане на инвестицията в една слънчева електроцентрала е следният:

a) Централи с моно и поликристални модули на статични конструкции – от 8 до 9 години.

b) Централи с моно и поликристални модули на позиционериa – от 9 до 10 години.

c) Централи с тънкослойни модули на статични конструкции – от 9 до 10 години.

d) При използуване на кредит срока за изплащане на инвестицията нараства с 3‐4 години.

e) При получаване на субсидии по мерки 311 и 312 на Министерството на земеделието, намалява на 3-4 години, ако е направена със собствени средства, или на 4-5 години, ако се използва кредит.

graph1

Обща стойност на инвестицията с включени предварително разходи – 560 000лв без ДДС.

Вложени собствени средства – 20 000 предварително.

Самоучастие в проекта – 30 000 лева.

За реализацията по този финансов модел е предвиден инвестиционен кредит в размер на 450 000 лева, 12 месеца гратисен период и 60 месеца погасителен план.

При така направените предварителни разчети ще са необходими 4.5 – 5 години, за да се възвърне първоначалната инвестиция от 30 000 лева. През това време фотоволтаичната централа ще може да обслужва лихвите и главницата по кредита посредством продажбата на произведена енергия.

graph2

Обща стойност на инвестицията с включени предварително разходи – 560 000лв без ДДС.

Вложени собствени средства – 20 000 предварително.

Самоучастие в проекта – 84 000 лева.

За реализацията по този финансов модел е предвиден инвестиционен кредит в размер на 360 000 лева, 12 месеца гратисен период и 60 месеца погасителен план.

При така направените предварителни разчети ще са необходими 3.5 – 4 години, за да се възвърне първоначалната инвестиция от 84 000 лева. През това време фотоволтаичната централа ще може да обслужва лихвите и главницата по кредита посредством продажбата на произведена енергия.

Цени спрямо други ВЕИ, произвеждащи електрически ток

Вид съоръжениеЦена
ВЕЦ под 10 MW105 лв./МВтч.
Ветрови генератори до 800 KВт с асинхронен генератор с кафезен ротор145 лв. / МВтч
Вятърни електрически централи с инсталирана мощност 800 kWp и повече:
– Генератори с пълни ефективни годишни часове на работа до 2250часа, вкл.189 лв. / МВтч.
– Ветрови генератори с пълни ефективни годишни часове на работа над 2250 часа172 лв. / МВтч.
Фотоволтаични инсталации
– До 5кВт823 лв. / Мвтч.
– Над 5кВт755 лв. / Мвтч.
Биомаса
а) до 5МВт, работещи на биомаса (отпадна дървесина от горското стопанство, горскостопанските работи и др. и/или стърготини от дървопреработване, мебелна промишленост и др.) –217 лв. / МВтч.
б) с инсталирана мощност до 5МВт, работещи на биомаса (отпадъци от земеделски култури)166 лв. / МВтч.
в) с инсталирана мощност до 5МВт, работещи на биомаса (енергийни култури)184 лв. / МВтч.

Заключение

Такъв проект може да бъде финансиран по програма „Развитие на селските райони” Мярка 312 и 311. Ако искате да постигнете оптимум при финансирането му Вашата централа трябва да бъде в интервал от 60 – 80 kWh. Централа от този диапазон излиза между 450 000/600 000лв. По тези параметри Вие може да усвоите, като горна граница на безвъзмездните средства максимум 200 000 евро., като Вие трябва да съ – финансирате минимум 30% от стойността на проекта, като общата му стойност не трябва да надвишава 1 000 000 евро.

Естествено може да кандидатствате, както за по – малки централи, така и за по – големи от посечения резюмиран „идеен проект”.

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!

  This Post Has 107 Comments

  1. Димитър Даскалов

   Здравейте,
   До колкото разбрах от написаното тук централа от 60 kWh мощност би струвала 450000лв. като това е (предполагам) цената на инсталираните фотоволтична техника. Също така при тези параметри мога да разчитам на финансиране по програма „Развитие на селските райони” Мярка 312 и 311 до 200000 евро, но не повече от 70% от стойността на целия проект. Ако не съм разбрал правилно, моля да ме коригирате.

   Бих искал да ви попитам следното:
   1) Дали в цената от 450000лв. е включено инсталирането на централата върху определения терен?
   2) Необходими ли са други технически средства за присъединяването на централата към мрежата на електроразпределителните дружества (ЕРД)? Ако отговора е да, имате ли информация, дали самите ЕРД поемат това, или трябва да се предвиди при разработката на проекта като разход?
   3) Необходимо ли е някакъв лиценз, или разрешително, допълнителни документи, които да узаконят дейността на централата и какви?

   Предварително Ви благодаря за отговора!
   С уважение,
   Димитър Даскалов

   1. Ивайло Здравков

    Здравейте Димитър,

    Финансирането на ФВЦ по Мярка 311/312 е до 80% от общата стойност на централата, като горната граница на субсидията не може да надвишава 200 000 евро. Цените са до „ключ“ . Що касае присъединяването на централата, се дава становище от ЕРП за начина и условията за присъединяване. Не се изисква никаква лицензия! Само необходим ценз на техническото лице, което осъществява проектирането.

  2. валентин ганев

   Искам да попитам колко ще излезе финансиране на такъв проект при площ от 500 М2 в селски район! И дали ще е изгодно теглене на ипотечен кредит за финансирането на проекта!!!
   Благодаря Ви предварително приятен ден!!

  3. Петър Петров

   Привет,
   Имам 1200кв.м УПИ в гр. Раднево и се интересувам от проект, закупуване и монтаж на фотоволтаична инсталация ок.30 kWh/кв.м. В парцела няма постройки. Мога ли да кандидатствам за субсидии по Мярка 312 и 312 и имам ли реален шанс да получа такива. Колко (ориентировъчно) средства ще са ми необходим, за да гарантирам безпроблемното приключване на проекта.

   1. Ивайло Здравков

    Здравейте Петър,

    Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311, тъй като община Раднево е сред приоритетните за програмата.
    Що касае имота, трябва да отговаря на следните изисквания:
    • Имота да бъде в урбанизирана територия;
    • Да има изградено някакво съоръжение, като вече е абонат на съответното енерго дружество, тоест има абонатен номер.
    Това са изискванията спрямо закона за ВЕИ! Ако имота не покрие тези изисквания, то трябва да се ориентирате към някой, който отговаря на тях.
    Инвестицията за централа от 30 кв. ще Ви струва около 50 000 евро (панели, конструкция, окабеляване, инвертори и т.н.), тоест до „ключ“.

    Имайте предвид, че програмата финансира до 80% от тази сума, като има възможност почти да Ви излезе на „0“…

    Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално

    За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

  4. Стоян Иванов

   Здравей,искам и аз да попитам имам 15 дек.в община Стралджа колко ще ми трябва като сума да направя Централи с моно и поликристални модули на статични конструкции и мога ли да участвам „Развитие на селските райони“ – Мярка 311

   1. Ивайло Здравков

    Зравейте Стоян,

    За да изградите ФВЦ имота трябва да се намира в урбанизирана територия, ако централата е над 30 кв, то задължително тя трябва да е върху покривна и/или фасадна конструкция.
    Община Стралджа е сред приоритетните за програмата и Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по нея.

    Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално

    За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

  5. Тодор Златев

   Здравейте,
   имам урбанизиран парцел в община Каспичан област Шумен Земеделски производител съм , но физическо лице . Искам да кандидатствам по Мярка 311 , защото в ФЗ ми казаха, че 312 не е активна. Интересува ме колко инвестиция ми трябва и дали имам шанс да кандидатствам по въпросната мярка.

  6. Тодор Златев

   Съсщо така имам 2000 кв.м. в регулация , дали са ДОСТАТЪЧНИ ИЛИ ТРЯБВАТ ОЩЕ

   1. Ивайло Здравков

    Здравейте Тодор,

    Вие може да кандидатствате по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311 за исканата от вас дейност, тъй като имота попада под обхвата на община Каспичан , която е сред приоритетните за програмата.

    Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално

    За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

  7. Жоро Иванов община Асеновград

   Здарвейте интересувам се , от такъв проект и имам два много важни въпроса :
   – Имали разлика в изкупната цена,ако проекта е финансиран по съответната мярка , или е осъществен със собствени средства?
   -Задължава ли се електроразпределителното дружество да осъществи връзката между моята централа и мрежата (разстоянието е около 1км) за негова сметка?
   Благодаря

   1. Ивайло Здравков

    Здравейте Жоро,

    Да има значение, дали проекта ще се финансира по програма или със собствени средства! Изкупната цена е на половина, когато се кандидатства по програма, но имайте предвид, че програмата Ви финансира до 80% от стойността на проект, което до някаква степен изравнява нещата с тези, когато е финансирана без програма.

    Присъединяването на централата е за ваша сметка, поради тази причина е много важно мястото на което ще се изгражда централата за да може да се съобрази този момент на един предварителен етап и да не се налага да се присъединявате на един километър.

  8. Милен Стефанов

   Здравейте!
   Имам следния въпрос.Има ли в закона предвидени някакви крайни срокове за изкупуване на ел.енергията на преференциални цени,ако проектът е изграден със собствени средства?
   В разговори с представители на съответното ЕРП,те ми обясниха,че срокът е до 30.06.2012г,след който цената вече няма да е същата,а вероятно ще е наполовина.
   Благодаря!

   1. Ивайло Здравков

    Здравейте Милен,

    Ако правилно съм Ви разбрал, отговора на вашето питане е следния:

    След, като подпишете договор за изкупуване на произведената ел. енергия, то цената Ви се фиксира за следващите 20 години.

  9. Милен Стефанов

   Г-н Здравков,благодаря за бързият отговор!
   Може би аз не зададох правилно въпроса си.Тъй-като в момента предприемам първи стъпки за изграждане на ФВЕЦ 30kw,може би няма да успея да се включа в срока до 30.06.2012г.,все още нямам становище от ЕРП,а доколкото разбирам,като че ли въпросът с тия становища става доста труден,защото централите от по няколко MW,които са в близост претоварвали електропроводите(така поне казват от ЕРП),та да си преформулирам въпроса.
   Ако сега грубо цената е около 0,60лв /kwh и не съумея да приключа с всичко до 30.06.2012г,то означава ли,че след този срок ще сключа договор за цена 0.30лв/kwh,което пък от своя страна ще доведе до двойно увеличаване срокът на възвръщане на инвестицията,а може би и до това да се откажа от проекта.

  10. Ивайло Здравков

   Здравейте отново Милен,

   Да, има очакване за наваляне на изкупната цена, но към момента не се знае колко ще е това. Нормалната логика, е че при намаляване на цената за оборудването на трябва реципрочно да се намали и изкупната цена, но до колко ще се спази това не мога да кажа.

  11. Юлиян Петров

   Здравейте имам следният въпрос:Предстой ми да закупя имот който е урегулиран в община сандански.Ток вода и канал има в непосредствена близост,но в имота няма постройки,следователно няма абонатен номер.Задължиелно ли е да има абонатен номер.Искам да напрявя ФВЦ от около 60 кв.И кога се подава искане за становище за начина и точката на присъединяване,преди да закупя имота или след това.Благодаря предварително.

   1. Здравейте Юлиян,

    Задължително имота трябва да има партиден номер към съответно енерго. Имайте предвид, че централа над 30кв. може да бъде изградена единствено на покривна и/или фасадна конструкция.
    Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация. Заповядайте при нас за повече информация.

  12. Юлиян Петров

   Благодаря за бързият отговор.Централа над 30 кв.задължително трябва да бъде на покривна или фасадна конструкция,за да ползвам субсидия по мярка 311 312.Ако е със собствени средства предполагам може на празен терен.Или бъркам.

  13. Ивайло Здравков

   Здравейте Юлиян,

   Фотоволтачина централа над 30 кв. може да бъде изградена единствено и само върху покрив и/или фасадна конструкция. Това не го определя програмата, а това е изискване на закона за ВЕИ.

  14. Цветан Йорданов

   Господин Здравков,
   Защо заблуждавате човека. Как така ФЕЦ над 30 кв. може да бъде изградена единствено и само върху покрив и/или фасадна конструкция? Това е пълен абсурд.
   Въобще чел ли сте ЗЕВИ, който отмени Закона за ВЕИ?

   1. Здравейте,

    Няма заблуда! Моля прочетете внимателно новото изменение в закона за ВЕИ от 10.04.2012г. чл.24, т.2 (Инсталации до 200кВп върху покриви и фасади на сгради за производствени и складови дейности, които вече са присъединени към разпределителната или преносната мрежа – в урбанизирани територии.)

  15. Делян Пехливанов

   Здравейте отново г-н Здравков , Имам още няколко въпроса относно фотоволтаичните системи : – Имаме два селски имота в община – Троян съответно в с. Терзийско и с. Добродан . Това са къщи с прилежащи дворове в регулация . Въпроса ми е по коя програма може да се финансира-приоритетно в този регион фотоволтаична система до 30кв. и метериологичните условия достатъчни ли са са за постигане на максималните капацитетни възможности от ФВС . – Какви са допустимите средномесечни количества – произведена електроенергия от 30кв централа в kwh и за годината , като цяло – отчитайки климатичните особености на региона – прогнозно . – Каква е очакваната изкупна цена на ел. енергия от такава централа – догодина , ако може да предположите – разбира се … и ще повлияе ли върху крайната цена на инвестицията в проекта . – Възможно ли е да се видим с вас в м.. Август за консултация , и ако се договорим , за какво време можете да приключите проекта , като имам в предвид , че финансирането по тези програми от Е.С. – птиключва 2013г. Благодаря ви предварително за отговорите .

  16. Ивайло Здравков

   Здравейте Делян,

   Нека отговорите на всички тези ги дискутираме на последваща среща, която да бъде след 5 август, тъй като в момента сме в кампания за входиране на проекти из цялата страна.

  17. Делян Пехливанов

   Благодаря ви … Ще ви се обадя , за лична среща във втората половина на м. август и началото на м. септември .

  18. Валентин Синапож

   Интересувам се дали може ЕС да финансира физически лица за изграждане на Фотоволтанични паркове? Теренът който притежавам е мой наследствено , но нямам издадени необходимите документи (скици ) Проблем ли е ???
   Теренът се намира област Смолян, село Петково , вилно селище Славейковци – възмойно ли е изграждането на соларен парк в тази месност??? Има съществувашти далекопроводи 20КВ за евентуално присъединяване. Каква част от финансирането ( евентуално ) се връща??
   Моля пишете ми и на поштата : valio_sinapov@abv.bg
   Благодарим предварително

   1. Ивайло

    Здравейте Валентни,

    За съжаление исканата от вас дейност няма как да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311, тъй като село Петково попада под обхвата на община Смолян, която не е сред приоритетните за програмата. За да сте допустим кандидат Вие трябва да се насочите към следните приоритетни общини за област Смолян, а те са както следва: Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе

  19. Антон

   Привет, имам 100кв,м конструкциа сандвичпанел.Колко ще ми струва ФЕЦ до ключ и колко квт.ч ще произвежда

   1. Ивайло

    Здравейте Антон,

    Така не мога да Ви кажа, колко ще Ви струва до „ключ“ централата. Имайте предвид, че централа от 30 кв. отнема площ около 500 – 600 кв.

  20. Ваня

   Здравейте,
   интересува ме какви са възможностите за финансиране на изграждане на централа за елетроенерия от биомаса.
   Моля, ако е възможно дайте малко повече информация.

   1. Здравейте Ваня,

    Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 123.

    Финансирането на по Мярка 123 е 50% към 50%, като проекта не трябва да надвишава 4 000 000 евро.

    Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално.

    За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

  21. Ваня

   Благодаря за бързия отговор.
   Може ли малко информация за стойността от – до . Съвсем в началото на тази идея съм.
   Кой закон да изчета?Има ли специфика за производството от биомаса?
   Колко струва консултацията при Вас?

  22. Руми

   Здравейте отново, искам да попитам нещо просто. Ако, условно казано, имам 2-5млн. евро и искам да ги инвестирам в енергетика в един или два проекта, в какви проекти да ги инвестирам и колко от тях могат да ми се възстановят по европейски програми?

  23. Petar

   Здравейте,

   Колко място заема централа 30 кв на покрив. Цитираните от вас 500-600 квадратни метра не са ли много. Предстои ми изграждане на покрив и искам да преценя колко голям да го направя.
   Какъв е оптималния ъгъл на покрива? Знам че зависи от това къде се намирам но разлика от 3-4-5 градуса не би била проблем нали?

   1. Ивайло

    Здравейте Петър,

    Може и да се събере на по малко, но трябва да се види конкретния покрив, що касае ъгъл на покрива, това е конструктивно решение, тъй като самия ъгъл се постига от конструкцията.

  24. Petar

   Еми то няма покрив още. Проекта е комбиниран – цех + соларни панели на покрива. Каквото е оптимално за соларите, такова ще бъде построено. Целта е да не се налага конструкцията да повдига соларните панели от някоя страна.
   Според данните на производителите чета следното:
   270 kWp панел – около 2 квадратни метра
   за 30 кв – 112 панела или 224 квадратни метра
   30% отгоре за пътеки, конструкции и други
   Общо: 300 квадратни метра
   Правилно ли смятам или като новак ми се иска да е правилно ама не съвсем.

  25. Ивайло Здравков

   Здравейте отново,
   Нали разбирате, че няма как да така да Ви кажа как да си проектирате покрива… Това са специфични неща и изискват да бъдат коментирани с проектантите. Що касае площа на която могат да се поставят панелите зависи от покривната конструкция.

  26. Ванина

   Здравейте г-н Здравков,
   и аз като всички навъртащи се умувам над идеята, но това което ме интересува преди всичко е мога ли с регистрацията си на земеделски производител в Старозагорско да изграждам соларен парк в Родопите или документацията е по райони? Фирмата ми е регистрирана в Тракия, понеже там работих, но искам да ползвам на баба къщата в Родопите 🙂 Възможно ли е това?

  27. Ванина

   И възможно ли е изобщо да ползвам на баба къщата, след като тя не е промишлено предприятие, нито пък се намира в промишлената зона на селото? Благодаря предварително

   1. Ивайло

    Здравейте Ванина,

    Принципно е възможно, но ми трябва повече информация за да мога да кажа по какъв начин може да се получи, тъй като сами казус е специфичен.
    Трябва имота да е само в урбанизирана територия (населено място)

  28. Илия

   Здравейте,
   Имам няколко въпроса. В община Велинград разполагам със сграда, южният скат на която е 500 кв.м. с наклон 27-28 градуса. Отговаряме на всички други изисквания. Колко би бил средно дохода за година /ориентировъчно/ от фотоволт. централа от 30 кв , при сегашната цена от около 40 ст. и при брой слънчеви дни за района малко над средното? Проблем или предимство е наличието на трафопост на 30-40 метра от сградата? Освен това състоянието на покрива не е много добро и вероятно ще е нужно почти да се изгради наново /южния скат само/. Въпроса ми е тези средства за ремонт влизат ли в общата сума на проекта?

   1. Ивайло

    Здравейте Илия,

    Централа до 30 кв. финансирана по програма „Развитие на селските райони“ генерира на месец около 1000 – 1200 лв. по най груба сметка. Що касае трафопоста няма значение, тъй като 30 кв. централи се присъединяват директно към мрежата. Разхода за реконструкция на покрива се признава по програмата.

  29. Даниела

   Здравейте!
   Интересувам се от проект, закупуване и монтаж на фотоволтаична инсталация до 30 kWh, която даа се инсталира на покрива на къща в с. Блатец, обл. Сливен. Имота е в регулация. Мога ли да кандидатствам за субсидии по Мярка 312 и 312 и имам ли реален шанс да получа такива и как мога да се свържа с Вас за конкретна информация

   1. Ивайло

    Здравейте Даниела,

    За съжаление село Блатец попада под обхвата на община Сливен, която не е сред приоритетните за програмата и Вие не може да кандидатствате с проект за финансиране по програмата „Развитие на селските райони“ -Мярка 311. За да сте допустим кандидат по програмата Вие трябва да се ориентирате към някои от следните приоритетни общини за област Сливен, а те са както следва: Котел, Нова Загора, Твърдица

  30. Николова

   Здравейте,
   Възможно ли е да ползвам субсидия за ВЕИ за лично ползване? Къщата ми е в с. Огняново, Гърмен? Къде бих могла да прочета нещо повече за това?

   Благодаря Ви.

   1. Ивайло

    Здравейте г-жа Николова,
    Не мога да кажа със сигурност дали има, тъй като ние работим основно по бизнес проекти. Възможно да се финансира по енергийна ефективност, но трябва да проверите допълнително.

  31. Николова

   А да знаете къде трябва да проверя? Вие не можете ли да помогнете,още повече ако има такова нещо,ще разчитам на Вашата квалифицирана помощ.Това не е моя работа и нямам такива компетенции.

  32. ивайло

   Здравейте,следя темата от скоро но смятам че е много интерена,та въпроса ми е следния,имам имот в град Тутракан област Силистра,имота е в регулация,има действаща партида кам ЕОН,разпоагам с масивна стопанска зграда и двор около 2 декара,та въпроса ми е,каква централа мога да разположа и съответно какво финансирсне мога да получа за нея?

   1. Ивайло

    Здравейте Ивайло,

    Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311, тъй като община Тутракан е сред приоритетните за програмата.

    Имайте предвид, че към момента за да бъде изградена централа до 200 кв. то трябва да бъде задължително на покривна и/или фасадна конструкция. На земя не може да бъде изградена! Тоест ние може да използваме само покрива на постройката, която имате.

  33. RichMans

   имаме 7декара земя в долно езерово интересуваме мога ли да изградя такава система какво се изисква…

   1. Ивайло

    Здравейте,

    За да изградите фотоволтаична централа до 30 кв. и от 30 кв. до 200 кв. имота трябва да попада в урбанизирана територия, както имате право да я изградите единствено и само на покров и/или фасадна конструкция.

  34. rumen

   imam 23 dekara vazmojno li e da se osa6tvesti proekta za fotovoltai4na centrala i kakvo e urbani zirana teritoria blagodaria

   1. Ивайло

    Здравейте Румен,

    В момента за да изградите фотоволтачина централа до 30 кв. и от 30 кв. до 200кв. това може да стане единствено и само в урбанизирана територия (в границите на населеното място), както и да е на покривна и/или фасадна конструкция и самия обект да има вече партиден номер към съответното енерго дружество.

  35. Kiril

   Здравейте, Ивайло,
   Имам няколко въпроса:
   1. имам парцел намиращ се в с. Железница, община Симитли (2 дка) и парцел в с.Ощава, община Кресна (500м2) – мога ли с тези имоти да кандидатствам за финансиране по проект за производство на ел.енергия? Трябва ли имотите да са на мое име?
   2. как мога да получа информация относно конкретните стъпки за финансиране изграждането на най-малката фото-волтаична централа и колко ще ми струва проекта ако съм одобрен за финансиране по мярка 311или ако проектното предложение не е одобрено – какъв кредит ще е необходим?
   3. имате ли представителство в Благоевград?
   Благодаря Ви предварително.

   1. Ивайло

    Здравейте Кирил,

    Както община Симитли, така и община Кресна са приоритетни по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311, но за да кандидатствате с проект за финансиране за изграждане на фотоволтачина централа до 30 кв. или от 30 кв. до 200 кв. тя трябва да бъде монтирана на покрив и/или фасадна конструкция, като имота трябва да бъде в урбанизацията на населеното място.

    Ние от своя страна можем да Ви помогнем, като Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално.
    За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

    Поздрави,

  36. Георги

   Здравейте! Разполагам с парцел от четири и половина декара в едно село на двадесет км. от Свиленград в очертанията с пуп за фотовалтаик.Какво може да се направи и дали да се прави.

   1. Ивайло

    Здравейте Георги,

    Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311, тъй като община Свиленград е сред приоритетните за програмата.
    Имайте предвид следното:

    За да се изгради ФВЦ в момента имота трябва да е под обхвата на урбанизираната територия на населеното място (това трябва да се провери). За да получите съгласуване от съответното енерго централата трябва да е разположена върху покрив и/или фасадна конструкция, както и самата сграда да има вече партиден номер, като потребител.

  37. Ажда

   Здравейте! Имаме нива 25 декара на един километър от село Шуменци община Тутракан и градина 500 кв. м. в самото село. Как мога да участвам в проекта?

   1. Ивайло

    Моля уточнете за каква дейност искате да кандидатствате, тъй като няма как да Ви кажа за какво може без да ми дадете отправна точка. Имайте предвид, че програмите позволяват много широко обхватно финансиране.

  38. Галя

   Здравейте, разполагам с терен 1200 м2 в регулация – село в община Чирпан. Идеята ни е да изградим ФВЦ . Има собствена партида към енергоснабдяване. Няма прилежащи сгради освен изграден гараж. Има ли варианти според Вас това да се осъществи ? ВЪзможно ли е участие по програма „Развитие на селските райони“? Поздрави от мен

   1. Здравейте Галя,
    В момента за да бъде изградена централа имота трябва да бъде в урбанизирана територия (което е различно от регулация) трябва да се провери в общината. Друг важен момента, е че тя може да бъде изградена единствено и само на покривна и фасадна конструкция, а до колкото разбирам освен гараж няма друга постройка, което означава, че трябва да се предвидят някакви съоръжения върху, които да се изгради централата, което ще оскъпи инвестицията. Бих Ви посъветвал да се намери място с някакви постройки върху, които може да се изгради централата.

  39. нефи

   Здравей Ивайло!
   За изграждане на ФВЦ на покрив от 150 квадратни метра с одобрен проект по мярка 311 ,
   колко парички горе доло ще трябва да инвестирам ?
   Благодаря!

   1. Здравейте Нефи,

    Нали разбирате, че няма как да Ви кажа колко пари ще трябва да инвестирате на база описанието, което сте дали.

  40. нефи

   Също така искам да питам, през зимата ще имам ли приходи след като слънцето е много слабо?
   От 150 квадрата ФВЦ колко печалба ще имам на месец грубо? Искам да преценя да ли си струва инвестицията за такава малка квадратура.

  41. нефи

   Какво друго описание да ви дам за да прецените?
   И след като 2013 изтича мярка 311 имам ли някъкъв шанс да успея с план и кандидатстване тази година?

  42. Велко

   Здравейте,занимавам се с дървообработване и ми се иска да произвеждам ел енергия чрез горене на отпадъците от дървесината.Имам нужното мястото,базата е в селски ряйон ( гр Мадан,обл Смолян ) , та въпроса ми е по какъв начин това може да се получи,има ли програма по която може да се финансира такъв проект,икономически оправдан ли е ,и общо взето всичко което може да ми е полезно.Благодаря ви предварително!!!

   1. Ивайло

    Здравейте Велко,
    Моля дайте малко повече подробности относно технологията по която смятате да произвеждате ел. енергия от дървесина. Така не мога да Ви кажа дали сте допустим кандидат или не.

  43. ismail tahirov

   zdraveyte
   az sam ot gr.Glodjevo obsh.Vetovo obl.Ruse.
   Resil sam da kandidatstvam po programa311 i 312,za fotovoltacna centrala v okolnostite na Glodjevo.
   Kakvi sa iziskvaniyata.Kakvo da predpriemam kato za nacalo.

   1. Ивайло

    Здравейте Исмаил,
    Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, тъй като община Ветово е сред приоритетните за програмата. Имайте предвид, че може да изградите централа при положение, че тя е разположена в урбанизирана територия, как и е това, че може да бъде изградена единствено и само върху покривна и/или фасадна конструкция.

  44. Десислава

   Здравейте, Ивайло!
   По повод новите промени и обсъждания, моля, да ми обясните каква категория на строеж са електрическите централи с мощност до 30 кВ и над 30 кВ до 200 кВ. Известна неяснота идва и от това точно как седят нещата с озаконяването на обектите, по-скоро какви проекти са необходими при 200 кВ инсталации? И при двата вида инсталации енерго дружествата са задължени да присъединят обекта. При първа, втора и трета категория според ЗУТ се говори до 25 мегавата до над 100 мегавата. А инсталациите с по-малки мощности никъде не са опоменати. Предварително Ви благодаря за оказаното съдействие! Поздрави!

   1. Ивайло

    Здравейте Десислава,
    Необходимо е пълно проектиране, както за централа до 30 кв, така и до 200кв. Относно категорията се води 3 категория по ЗУТ.

  45. mariqn

   zdravei ivalo imam 500kv zemedelsak zemq mogali da razpoloja eletri4eska centala.

   1. Ивайло

    Здравейте Мариян,
    За да изградите фотоволтаична централа трябва да се съобразите със следните изисквания на закона за ВЕИ, а те са както следва:
    Имота да бъде в урбанизирана територия (населено място);
    Да бъде изградена на покрив и/или фасадна конструкция;
    Да има партиден номер към съответното енерго.

  46. Десислава

   Здравейте Ивайло,
   Благодаря Ви за отговора по-горе.
   Необходимо ли е геодезическо заснемане покрив от 30 до 200 кВ?
   Предварително благодаря за информацията.

  47. Красимир Данаилов

   Здравейте Ивайло,
   Поздравления за сайта, коментарите и обясненията към тях.

   Позвилете ми да Ви поправя относно категориите по ЗУТ.

   След влизане в сила на „Законът за енергията от възобновяеми източници”, приет от ХLI Народно събрание на 21 април 2011 г. в Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г. и бр. 19 от 2011 г.) в чл. 147 се правят следните допълнения:

   1. В ал. 1 се създава т. 14:
   „14. монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в собствените им поземлени имоти.“

   2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „а в случаите по т. 14 – се представят становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им“.

   Т.е. фотоволтаичните централи до 30kW са 6-та категория.

   1. Ивайло

    Здравейте Красимир,

    Благодаря за корекцията от ваша страна!

    Последно, когато съм писал, че централа до 30 кв, е 3 – та категория е съгласувано с архитекти и съответно те са ми подали тази информация. Най – вероятно са се объркали!

  48. HRISTO

   Bihte li mi obiasnili kakvo ozna4ava centrala do 30KW I do 200KW,ili kade bih mogjl da go pro4eta?Blagodaria..

   1. Ивайло

    Здравейте Христо,

    Централа до 30 кв. означава, че тя е с мощност 30 кв. и съответно централа с 200 кв. или до 200 кв.

  49. Деян

   Здравейте Ивайло,
   Имам 800кв.м в вилна зона до гр.Кнежа мисля че е урбанизирана територия не съм сигурен но ще проверя. Въпросите ми са: Какво се имам в предвид под фасадна конструкция? И колко трябва да се ивестират от мен ако централата е до 30кв. без фасадната конструкция разбира се и колко трябва да се инвестита ако е от 30кв. до 200кв. или ако е 200кв. ? Благодаря предварително 🙂

   1. Ивайло

    Здравейте Деян,
    Фасадна конструкция се има предвид нещо, като тента! Цената в момента на ват е около 1.5 евро.

  50. Деян

   Здравейте Ивайло,
   ясно е че не става въпрос за тента… дайте прост пример 2 примера за фасадна конструкция се пак вие се занимавате с това нещо 🙂 и цената на ват е 1.5 евто какво значи това че аз трябва да инвестирам за 30кв. 45 000 евро?

  51. Алекси

   Здравейте Ивайло,
   имам покрив с размер от 110 кв.м и искам да се поставят ФВ . Въпроса ми е колко струва инвестицията? Дали може да се кандидатства по мярка 311 ? На какви доходи месечно може да се надявам ?

   1. Здравейте Алекси,

    Към момента е спряно финансирането на проекти, които са за изграждане на ФВЦ по Мярка 311/312. Не мога да Ви кажа към момента, колко ще Ви струва изграждането на централа до 30 кв., както и колко проход ще генерира, тъй като в момента са много променливи нещата в този сектор.

  52. Добри

   Здравейте! Какви документи ще са ми необходими за включване на ФВЦ (50кВ.) към EVN?

  53. Добри

   Допълнение: Колко време отнема горе-долу? Колко струва (ориентировъчно)?

   1. Ивайло

    Здравейте Добри,
    Няма как в един пост да Ви опиша какви документи са Ви необходими за ЕВН.

  54. Веселин

   Здравей Ивайло, може по-горе да е обяснено но моля да ми разясните следното: до 5 кВ на покрива на еднофамилна къща в урбанизирана територи /областен град/ 1. имам ли възможност за проектно финансиране по някоя мярка. 2. Имам ли право да се прикача към съответното енерго дружество и в кой нормативен акт е записано това чл. ал….. Благодаря

   1. Здравейте Веселин,
    Всичко е регламентирано в закона за „ВЕИ“ и там може да видите условията за присъединяване. Имайте предвид, че към момента е забранено да се подават проекти за ФВЦ за продажба на електрическа енергия.

  55. Джамал

   Здравей Ивайло, прочетох част от коментарите и от твоите съвети,
   аз също се интересувам от ФВЦ, имота представлява УПИ в промишлена зона/завод/ със 3 халета , съответно 6дка, 780кв.м. и 600 кв.м. покриви, фасадите немисля , че ще издържат конструкцията и тежината на панелите, без значение колко кв.м. от покричите ще покрия с панели каква ще е моята част от инвестицията , и каква ще е цялата инвестиция….??

   1. Ивайло

    Здравейте Джамал,

    Към момента е спряно финансирането на проекти за изграждане на фотоволтаици за продажба на ел. ток.

  56. СТЕФАН

   За 2014 година открита ли е процедурата за кандидатстване,тъй като предния период вече е приключил предполагам.Къде можем да прочетем подробно кой може да кандидатства и как става цялата процедура.Разбрах че има проекти от миналата година неодобрени,каква е гаранцията че като се направи проект той ще бъде одобрен.Не искам да си дам парите за проект който да стои години в нечие бюро.Искам ясни точни и понятни правила с които да се справя и да не остана разочарован.

   1. Ивайло

    Здравейте Стефан,
    На всички тези въпроси мога да Ви отговоря на среща при нас, няма как в един имейл да Ви отговя на посочените въпроси!

  57. Zlatina

   Здравейте,
   Бих искала да попитам отворено ли е към момента финансирането на проекти за изграждане на ФВЦ по Мярка 311/312. Става въпрос за изграждане на покривна конструкция за семеен хотел на яз. Кърджали, гр. Кърджали.

   Благодаря предварително!

   1. Ивайло

    Здравейте Златина,
    Допустимо е финансирането на проекти за изграждане на фотоволатици само собствени нужди, но проекта трябва да е под обхвата на приоритетна община за област Кърджали, а те са както следва: Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене

  58. Лили

   Здравейте,
   Бих искала да попитам дали в момента може да се финансира по мярка за „Енергийна ефективност“ ФВЦ върху производствена сграда, която да е присъединена към електропреносната мрежа, но инсталираната й мощност е съобразена с консумацията.
   Предварително благодаря!

   1. Здравейте Лили,
    Подобна инвестиция е само за собствени нужди, друга вариант не е допустим.

  59. Мехед Мехмедов

   Здравейте , имам 1000 кв..м площ която която се намира в село до град Антоново бих искал да знам дали може да се изгради такава система ?

   1. Ивайло

    Здравейте Мехмед,
    Финансирането на проекти за изграждане на фотоволтаични централи за продажба на ел. енергия е преустановено. Може единствено за собствени нужди ако имате производство примерно….

  60. Иван Динев

   Здравейте,искам да Ви попитам сега към месец Октомври. 2015 г. мога ли да продавам ток на ЕВН чрез ФВЦ със собствени средства изградена.Ако да От къде трябва да започна и през какво да мина.

   1. Ивайло

    Здравейте Иван,
    За съжаление това не е от нашата компетенция и не мога да Ви отговоря.

   1. Ивайло Здравков

    Здравейте г-н Димитров,
    Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“.
    Тъй като няма как да Ви обясня всичко в един пост моля заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

  61. Краси

   Здравейте,

   Може ли да ми дадете повече информация доколко е актуална идейната разработка за производство на енергия от слънцето за периода 2021- 2027. Може ли да се кандидатства за финансиране на ФВЦ и ако да, по коя мярка и кога е крайният срок? Трябва ли да има работеща фирма или може да се регистрира такава?

   Благодаря.

   1. Ивайло Здравков

    Здравейте Краси,

    В момента програмите финансират изграждане на ФВЦ осново за собствено потребление, а не за продажба на ел. ток. Идейнтата разработка към днешна дата не е актулна тъй като тя е правена за друг период, когата можеше да се финансират такива проекти.

  62. Божидар Иванов

   Здравейте Имам Земеделска земя Във село Друган Община Радомир!Близо то Ткзст са! Незнам дали са в Урбанизирана зона но се ползват от Земвдвлското и се Плаща Арента- Едното е 3 декара деугото е 5 Декара! Ще има ли програма и може ли да се кандидства за ФВЦ! От до 60kw ?

   1. Ивайло Здравков

    Здравейте Божидар,
    Към момента по програмите, с които ние работим няма възможност за финансиране на проекти за изграждане на ФВЦ с цел продажба на ток. Това, което може и се насърчава ако се изграждат за собсвена нужда.

    Поздрави,

  Вашият коментар