Основната цел на процедурата e да увеличи броят на успешно стартиралите иновативни предприятия, като предостави подкрепа в най-рисковата фаза на тяхното развитие, а именно в етапа на разработване на базисния иновативен продукт или процес на фирмата в неговата пред-пазарна подготовка – до разработването на опитен образец.

 

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

 • Създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на определения иновативен продукт или процес;
 • Провеждане на изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на определения иновативен продукт или процес;
 • Разработване на опитен образец, функционални тестове на нови продукти и/или процеси;
 • Разработване на технологии за производство, респективно за създаване или осъществяване на иновативни продукти или процеси;
 • Създаване на промишлен дизайн;
 • Закрила на индустриалната собственост на национално и международно равнище и необходимата за това експертна помощ:
  • Провеждане на предварителни проучвания за регистрация на патент или полезен модел;
  • Проучване за ниво на техниката, което се извършва в наличните патентни фондове и бази-данни на Патентното ведомство въз основа на описание и чертежи, представени от клиента. Въз основа на резултатите от проучването клиентът може да реши да подаде заявка за патент или полезен модел във ведомството или ако вече е подал национална заявка – да подаде заявка в чужбина;
  • Проучване за новост;
  • Фирмено проучване;
  • Предметно проучване, което дава информация за развитието в дадена техническа област, като на клиента се предоставят копия от документи по зададена от него тема. То се препоръчва в случаите, когато започва ново производство или се правят научни разработки;
  • Проучване за патенти аналози (патентни фамилии), което дава информация за наличие на патентни заявки или издадени патенти в различни страни за едно и също изобретение.

consultancy enprom_contacts

Вашият коментар