Последна редакция: 08.09.2016г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ЕНПРОМ” ЕООД

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

РАЗДЕЛ I ПРЕДМЕТ И ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Тези Общи условия регламентират правилата, при които „ЕНПРОМ” ЕООД (наричано по-нататък още и „ДРУЖЕСТВОТО”), с интернет страница www.enprombg.com, извършва дейност по предоставяне на консултантски услуги по програми и мерки, за отпускане на безвъзмездна помощ, финансирани със средства на Европейския съюз на физически или юридически лица (наричани по-нататък още и „КЛИЕНТ”). 

1.1.1. Адрес за кореспонденция и телефон за контакт с ДРУЖЕСТВОТО са: град София, п.к.1816, ул. Бяло поле“ № 12, офис 1; телефон 02/995 0953;

1.1.2. ДРУЖЕСТВОТО е регистрирано като Администратор с лични данни.

1.1.3. ДРУЖЕСТВОТО е регистрирано съгласно действащото българско законодателство и извършва дейността по предоставяне на консултантски услуги съгласно изискванията на законовите и подзаконовите нормативни актове, действащи в областта на програмите за безвъзмездна помощ, финансирани със средства на Европейския съюз, както и съгласно изискванията на българското гражданско и търговско законодателство. 

1.2. ДРУЖЕСТВОТО сключва с лицата, желаещи да ползват услугите му, индивидуален писмен договор за предоставяне на консултантски услуги, наричан по-долу „Индивидуален договор/а“. При несъответствие между разпоредбите на Общите условия и условията, заложени в индивидуалните договори, се прилагат разпоредбите на индивидуалните договори. 

1.3. По смисъла на тези Общи условия (наричани по-долу също и „ОУ”) се определят следните дефиници: 

Програма – съвкупност от мерки за финансиране на проектни предложения; Мярка/Процедура съвкупност от дейности за прилагане на приоритетите на програма;

Индивидуален договор – всяко съглашение, подписано между „ЕНПРОМ” ЕООД и конкретен клиент;

Проект/Проектно предложение заявление за подпомагане, ведно с всички изискуеми документи, както и съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, заявени от кандидата и допустими за финансиране;

Договор за безвъзмездно финансиране или съ-финансиране – договорът, който клиент сключва със съответна финансираща институция.

Финансираща институция – институция, която отпуска безвъзмездно финансиране или съ-финансиране на проект;

Одобрена субсидия – одобрена сума за финансиране от финансираща институция.

РАЗДЕЛ II ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ. ЕТАПИ НА КОНСУЛТИРАНЕ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТА

2.1. По възлагане на КЛИЕНТА, изразено в подписването на индивидуален договор, ДРУЖЕСТВОТО приема да извършва консултантски услуги, разработи, изготви и управлява проект за получаване на субсидия за финансиране или съ-финансиране на дейност/изграждане на обект/и, собственост или наети от КЛИЕНТА, в съответствие с условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по съответната програма.

2.2. Консултантските услуги включват следните етапи:

Етап I ПРОУЧВАНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

В този етап се извършва предпроектно проучване на инвестиционните намерения и консултиране на КЛИЕНТА за съответствие с изискванията на конкретната Програма, за която желае да кандидатства.

Етап II ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ

В този етап се включва изготвяне и подаване на индивидуален Проект в съответствие със зададените от КЛИЕНТА и приети и одобрени от ДРУЖЕСТВОТО параметри и изискванията, приложими за кандидатстване по съответната Програма.

Етап III АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

В този етап се включват всички действия, които се извършват в периода от подаване на индивидуалния Проект в съответната компетентна институция до получаване на Уведомително писмо за одобрен проект или друг идентичен документ.

Етап IV УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

В този етап се включва цялостно обслужване, управление и мониторинг на Проекта, след подписване на Договор за безвъзмездно финансиране или съ-финансиране на съответната дейност с финансиращата институция, до момента на подаване на заявка за окончателно плащане.

2.3. Сроковете за изпълнение на етап II, етап III и етап IV се определят в зависимост от нормативните изисквания на съответната Програма и могат се договорят между страните в Индивидуалния договор.

2.4. За приключване изпълнението на всеки отделен етап страните подписват документи, с които удостоверяват изпълнението на етапа. Предвид многообразните дейности, които се изпълняват през различните етапи, страните предварително уговарят, че за удостоверяване изпълнението на етап I се счита подписване на индивидуалния договор; за удостоверяване изпълнението на етап II се счита подаване на индивидуалния Проект във финансиращата институция или представяне за подпис на приемо-предавателен протокол за предаване на проектното предложение; за удостоверяване изпълнението на етап III се счита получаване на Уведомление за одобрен проект от страна на КЛИЕНТА и/или публикуване на официалната страница на съответната институция на информация за одобрението на проекта; за удостоверяване изпълнението на етап IV се счита всякаква кореспонденция между страните, в т.ч. и такава по електронна поща или skype или друг начин, от който да е видна комуникацията по повод на този етап.

2.5. Срокът за изпълнение и предаване на проекта, предмет на Индивидуалния договор, което представлява Етап II, е крайният срок за подаване на проектно предложение обявен официално със заповед, публикувана на официалната страница на съответната финансираща институция.

РАЗДЕЛ III ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

3.1. Във връзка с възложените консултантски услуги ДРУЖЕСТВОТО се задължава да:

3.1.1. изпълни възложената работа, предмет на индивидуалния договор;

3.1.2. изпълнява възложената работа професионално и в интерес на КЛИЕНТА, като спазва уговорените срокове, при положение че КЛИЕНТЪТ няма неразплатени суми към него;

3.1.3. уведоми КЛИЕНТА за резултатите от изпълнението на възложената работа;

3.1.4. предаде на КЛИЕНТА/ подаде от името на КЛИЕНТА/съдейства на КЛИЕНТА за подаване на изготвения индивидуален Проект и придружаващата го документация в съответната финансираща институция;

3.1.5. информира своевременно КЛИЕНТА за възникнали проблеми при изпълнението на работата;

3.1.6. пази търговската тайна, доброто име, търговските марки, интересите и престижа на КЛИЕНТА;

3.2. Във връзка с възложените консултантски услуги ДРУЖЕСТВОТО има право да:

3.2.1. изисква необходимите документи, информация и съдействие от страна на КЛИЕНТА;

3.2.2. подписва, приема и предава документи от името и за сметка на КЛИЕНТА, във връзка с точното изпълнение на работата, предмет на настоящия договор, за което подписването на индивидуален договор се счита за изрично упълномощаване;

3.2.3. получи уговореното възнаграждение, съобразно уговорените начини и срокове;

3.3. Във връзка с възложените консултантски услуги КЛИЕНТЪТ се задължава да:

3.3.1. предостави на ДРУЖЕСТВОТО необходимата за изпълнение на възложената работа информация, да даде необходимите сведения, документи и данни, за изпълнение на поръчката, както и да предостави на ДРУЖЕСТВОТО своите изисквания за изпълнение на възложената работа в срок от 90 календарни дни след подписването на индивидуалния договор, но не по-късно от 2 месеца преди началната дата на съответния прием на документи по съответната Програма;

3.3.2. информира ДРУЖЕСТВОТО в хода на изпълнение на възложена работа относно изменения в посочената информация, както и да предоставя на ДРУЖЕСТВОТО новоузнати данни и документи, които не са били известни при подписване на индивидуалния договор, както и всяка друга информация, необходима на ДРУЖЕСТВОТО за изпълнение на поръчката;

3.3.4. заплати на ДРУЖЕСТВОТО уговореното възнаграждение съгласно правилата на настоящите ОУ.

3.4. Във връзка с възложените консултантски услуги КЛИЕНТЪТ има право да:

3.4.1. осъществява контрол по изпълнението на възложената работа;

3.4.2. получава периодична информация за хода и съдържанието на изготвеното Проектно предложение и прилежащата документация.

РАЗДЕЛ IV ФИНАНСОВИ ОТНОШЕНИЯ

4.1. КЛИЕНТЪТ заплаща възнаграждение за извършената работа по всеки един етап, както следва:

4.1.1. възнaграждение за етап I, което представлява определена (твърда) сума, чийто размер се договаря между страните и се посочва в индивидуалния договор.

4.1.2. възнaграждение за етап II, което представлява определена (твърда) сума, чийто размер се договаря между страните и се посочва в индивидуалния договор.

4.1.3. възнaграждение за етап III, което представлява определяема сума, чийто размер се изчислява като % (процент) от максималния размер на допустимата субсидия съгласно правилата и нормативната уредба на съответната Програма и се посочва в индивидуалния договор и/или Анекс към него.

4.1.4. възнaграждение за етап IV, което представлява определяема сума, чийто размер се изчислява като % (процент) от максималния размер на допустимата субсидия съгласно правилата и нормативната уредба на съответната Програма и се посочва в индивидуалния договор и/или Анекс към него.

4.2. Конкретните стойности на дължимите възнаграждения за всеки един етап, срокът и начинът на плащане, се уговарят и определят в индивидуалния договор и/или Анекс към него.

РАЗДЕЛ V ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ

5.1. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за неточно изпълнение на възложеното в индивидуалния договор, в случай на предоставяне на непълни, несъответстващи на указанията и/или зададените срокове, информация, сведения, документи и данни от страна на КЛИЕНТА;

5.2. ДРУЖЕСТВОТО не гарантира и не носи отговорност за резултатите от откритата процедура за конкурсен подбор на проекти, която се провежда въз основа на действаща към съответния момент нормативна база и е свързана с условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по съответната Програма.

5.3. При забава в плащането на някое от възнагражденията по раздел IV и описаното в индивидуалния договор – раздел ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ във връзка с дължимите възнаграждения, КЛИЕНТЪТ дължи на ДРУЖЕСТВОТО лихва за забава в размер на 0,1% (нула цяло и един процента) върху дължимата сума за всеки просрочен ден, до окончателното изплащане на дължимата сума.

5.4. В случай че, по вина на ДРУЖЕСТВОТО Проектът и придружаващата го документация не бъдат предадени на КЛИЕНТА или в съответната финансираща институция, ДРУЖЕСТВОТО не получава уговореното възнаграждение по т.4.1.3. от тези ОУ и индивидуалния договор (етап III).

5.5. В случай че, по искане на КЛИЕНТА или по каквато й да е друга причина, която не може да бъде вменена във вина на ДРУЖЕСТВОТО, Проектът не бъде внесен в съответната финансираща институция, и/или КЛИЕНТЪТ прекрати действието на индивидуалния договор, преди внасяне на Проектът в съответната финансираща институция, КЛИЕНТЪТ дължи на ДРУЖЕСТВОТО сумата по т.4.1.2. от тези ОУ и индивидуалния договор (етап II), ведно с неустойка в същия размер.

5.6. В случай че, след подаване на Проекта КЛИЕНТЪТ по собствено желание оттегли и/или нареди на ДРУЖЕСТВОТО да оттегли подаденото проектно предложение, същият дължи на ДРУЖЕСТВОТО възнаграждението по т. 4.1.3. от тези ОУ и индивидуалния договор (етап III) в срок до 30 календарни дни след извършеното оттегляне, ведно с неустойка в същия размер.

5.7. В случай на одобрен проект от съответната финансираща институция и неподписан договор за изпълнение на проекта, КЛИЕНТЪТ дължи на ДРУЖЕСТВОТО възнаграждението по т.4.1.3. от тези ОУ и индивидуалния договор (етап III) в срок до 30 календарни дни след публикуване на резултатите за одобрени проекти от съответната финансираща институция, ведно с неустойка в същия размер.

5.8. В случай че, по време на действието на индивидуалния договор, независимо от етапа на одобрение и/или изпълнение на Проекта, КЛИЕНТЪТ смени ДРУЖЕСТВОТО като консултант по Проекта, КЛИЕНТЪТ дължи на ДРУЖЕСТВОТО, освен всички други плащания, коио са възникнали до момента, и незабавно плащане на неустойка в размер на сумата по т.4.1.3. от тези ОУ и индивидуалния договор (етап III).

5.9. При неодобрение на Проекта, ДРУЖЕСТВОТО има право да внесе отново Проекта в първия възможен момент, без КЛИЕНТЪТ да дължи допълнителни плащания, освен предвидените в тези ОУ и Индивидуалния договор.

РАЗДЕЛ VI ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

6.1. Отношенията между страните се прекратяват с изпълнение на задълженията на страните, предвидени в тези ОУ или в индивидуалния договор.

6.2. Извън случаите по т.6.1., отношенията могат да бъдат прекратени:

6.2.1. предсрочно, по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

6.2.2. предсрочно при неизпълнение на предвидените в договора задължения от изправната страна без предизвестие. В този случай неизправната страна дължи неустойката по т.5.8. от тези ОУ.

РАЗДЕЛ VII КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

7.1. Страните се за­дъл­жават, включително техните служители, да пазят доб­­­­рото име, търговския престиж и фирмените тайни на другата страна и да не раз­­прост­раняват, каквито и да е било данни ( в т.ч. и поверителни) за нея, за дейността и/или за клиен­ти­те й св­е­­де­ния­, как­­то и всяка дру­­­га търговска, техническа и фи­нан­­сова информация относ­но­ ин­ду­ст­риал­ната соб­ст­ве­ност, сдел­ките, де­ловите връзки и финансовото със­тоя­ние­ на дру­­же­ството, неговите уп­ра­вителни органи и други, които са й станали из­вест­ни по време на действието на преддоговорни и/или договорни отношения между тях. Страните, също така, се задължават да не разпространяват, по какъвто и да е било начин, съдържанието на договорните отношения между тях, както и да съобщават (устно или писмено) на трети лица (в т.ч. всякакви медии, частни и/или публични, държавни или общински организации, индвидуални/колективни форуми, блогове и/или други форми на социално споделяне и/или общуване (като например, но не само facebook, twiter и др.), както и всякакви други фроми на публична изява в най-широк смисъл), информация, свързана с реализиране на задълженията, поети от страните, в т.ч. начин на изпълнение на отделните етапи на консултиране, дадени препоръки и съвети от страна на Дружеството, обсъждане на планове и стратегии за съответен проект (в т.ч. собствения на Клиента), специфичното ноу-хау на Дружеството, взаимовръзки и контакти на Дружеството, както и всяка друга информация, за която Дружеството може да претендира за поверителна и/или накърняваща репутацията му в най-широк смисъл. Ако предоставянето на такава ин­формация се изисква от ад­ми­­нис­тративен или съдебен орган, по силата на действащ закон, то страната, от която се изисква тази информация, е длъжна незабавно писмено да уведоми другата страна за то­ва. Та­зи заб­ра­на се при­­лага по време на действието на настоящия до­го­вор­ и за срок от пет години след не­го­во­то­ прек­ра­тяване.

7.2. Нарушаване на забраната по т.7.1. се счита грубо нарушение на настоящите ОУ, както и за неизпълнение на задълженията, поети с тях. В този случай потърпевшата страна има правата по т.6.2.2. от тези ОУ.

РАЗДЕЛ VІІІ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. С приемането на тези Общи условия КЛИЕНТЪТ потвърждава, че: (1) икономическото му положение позволява своевременно да изпълни условията на тези ОУ и/или на индивидуалния договор; (2) осведомен е за всички странични разходи (за проектиране, закупуване на недвижим имот и др.), които следва да бъдат направени, за да може проектното предложение да отговаря на условията за кандидатстване по съответната мярка; (3) осведомен е и при необходимост се е консултирал със специалист за съпътстващите задължения за осигуряване на предварителното финансиране на одобрения проект, като издване на банкова гаранция, отпускане на кредит и др.

8.2. Недействителността на отделни клаузи от настоящите ОУ и/или от индивидуалния договор и/или анексите и приложенията към него не засягат действителността на останалите клаузи. Недействителните клаузи се заместват от уговорки, които в най-голяма степен съответстват на волята на страните и целта на подписаните документи, и които страните биха предвидили, в случай че недействителността на клаузите са им били известни.

8.3. Предвидените в тези ОУ и в индивидуалния договор неустойки се начисляват автоматично.

8.4. Правата на КЛИЕНТА по настоящите ОУ, индивидуалния договор, анексите и приложенията към него не могат да бъдат прехвърляни от КЛИЕНТА на трети лица, освен с писменото съгласие на ДРУЖЕСТВОТО.

8.5. Всички спорове, свързани с тълкуването и изпълнението на настоящите ОУ, се решават от страните по пътя на преговорите при зачитане на взаимните им интереси. В случай, че това е невъзможно спорът се решава от АС при БТПП при приложение на нейния Правилник и Устав.

8.6. За всички неуредени въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство.

8.7. Настоящите ОУ могат да бъдат променяни от „Енпром” ЕООД. При промяна на настоящите Общи условия ДРУЖЕСТВОТО се задължава да ги публикува на страницата си в Интернет и да ги представи на видно място в офисите си в срок от 30 дни преди влизането им в сила.

Настоящите Общи условия са приети на 01.03.2014 г. с Протокол – решение на едноличния собственик на „Енпром” ЕООД.